Články

11/14/2019

Združenie EPS SR sa stalo členom medzinárodného družstva na výstavbu závodu na recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva – PolyStyreneLoop

Združenie EPS SR (Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu) podporilo výstavbu závodu na fyzikálno-chemickú recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva s názvom PolyStyreneLoop.

EUMEPS (Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu), ktorého členom je aj Združenie EPS SR, si je dlhodobo vedomá rastúceho tlaku zo strany EÚ na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, preto sa voči EÚ dobrovoľne zaviazala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Združenie EPS SR je odhodlané slovenskej verejnosti preukázať, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa podniká aj konkrétne kroky. „Súčasťou plnenia nášho ambiciózneho cieľa je aj podpora medzinárodných iniciatív a stratégií, ktoré vedú k znižovaniu množstva plastových odpadov,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

EPS patrí medzi najľahšie recyklovateľné plasty. Recyklovaný polystyrén sa pridáva ako drvina do betónu, tehál, keramiky, alebo ho výrobcovia pridávajú do tvaroviek a dosiek. Možno ho tiež mechanicky recyklovať extrúziou na štandardný polystyrén. Združenie preto vďaka týmto vlastnostiam EPS predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu a tiež aj stavebného.

 

Riešenie pre zabudovaný polystyrén

Technológia PolyStyreneLoop, ktorú podporilo aj Združenie EPS SR, rieši recykláciu stavebného EPS z demolácií budov. Odhaduje sa, že v budovách Európskej únie sú zabudované 2 milióny ton EPS dosiek s retardérom horenia hexabrómocyklododekán (HBCDD). Tento retardér horenia dlhé roky zaručoval bezpečnosť v prípade požiaru a splnenie národných protipožiarnych predpisov.

V roku 2016 bol HBCDD celosvetovo zaradený na listinu perzistentných organických látok s tým, že pre stavebné aplikácie mu bola udelená výnimka do roku 2019. Avšak už od roku 2015 sa EPS s HBCDD v EÚ nevyrába. Výrobcom EPS v Európe sa podarilo realizovať náhradu tohto prvku novým ekologickým retardérom horenia na polymérovej báze.

Životnosť EPS dosiek s HBCDD je minimálne 50 rokov. V Slovenskej republike preto možno očakávať vyšší výskyt týchto odpadov po roku 2040. Využitie týchto EPS odpadov z predtým zateplených budov bude možné energeticky, alebo fyzikálno-chemickou recykláciou v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop. Tieto odpady z demolácií totiž nebude možné recyklovať, ani skládkovať.

PolyStyreneLoop

Technológia PolyStyreneLoop bola zahrnutá do Bazilejského dohovoru Riadiacej rady Spojených národov pre program životného prostredia ako najlepšia dostupná recyklačná technológia pre nakladanie s odpadom obsahujúcim HBCDD. Demonštračný závod so schopnosťou spracovávať 3 milióny kilogramov EPS za rok by mal spustiť výrobu ešte v roku 2019.

Projekt je financovaný mnohými spoločnosťami z celého reťazca výroby EPS a XPS a je podporený európskym grantom LIFE. Úlohou projektu je preukázať technickú, ekonomickú a environmentálnu životaschopnosť recyklačného procesu EPS a prispieť k realizácii tohto procesu v ďalších závodoch v krajinách EÚ.

Výstavbu PolyStyreneLoop financuje medzinárodné družstvo s desiatkami členov z celej Európy. Od novembra je členom družstva aj Združenie EPS SR. Medzi členmi sú majitelia know-how, inžinieri, výrobcovia brómovaných retardérov horenia, výrobcovia perličiek EPS a XPS dosiek, spracovatelia EPS perličiek na izolačné dosky, priemyselné asociácie a realizátori EPS v stavebníctve, ako aj organizácie zaoberajúce sa zberom EPS odpadov a dodávatelia príslušných zariadení.

07/25/2019

Expandovaný polystyrén, vyrábaný členmi Združenia EPS SR, má spracované Environmentálne vyhlásenie o produkte

Penový polystyrén, známy aj ako expandovaný polystyrén, patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Jeho použitie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva. Potvrdila to aj nezávislá inštitúcia.

Európska asociácia spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorej členmi sú aj slovenskí výrobcovia a spracovatelia expandovaného polystyrénu, iniciovala spracovanie environmentálneho vyhlásenia o produkte (EPD – Environmental Product Declaration) pre 7 typov izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu.

Čo v praxi znamená EPD? Ide o systém medzinárodného environmentálneho overovania vlastností stavebných výrobkov a ich vplyvu na životné prostredie s ohľadom na celý životný cyklus.

Posúdením vplyvu výrobku na životné prostredie na základe hodnotenia životného cyklu EPS bol poverený uznávaný nemecký Inštitút Bauen und Umwelt (IBU), ktorý spracoval EPD pre izolačné EPS dosky. Výsledky overovania dokázali, že environmentálne parametre EPS sú priaznivé a na základe toho je možné povedať, že má pozitívny vplyv na životné prostredie. Expandovaný polystyrén je tak pre priemysel ekonomicky, sociálne a  environmentálne prínosný a udržateľný.

Údaje pre výpočty EPD poskytlo celkom 21 európskych spracovateľov, členov EUMEPS, vrátane slovenského výrobcu.

Majiteľom EPD pre izolačné EPS dosky je Európska asociácia spracovateľov EPS (EUMEPS) so sídlom v Bruseli. Keďže Združenie EPS SR je jej členom, tak EPD môžu používať všetci jeho členovia.

Aktívny prístup k zvýšeniu recyklácie

Expandovaný polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál. To je jedna z najväčších výhod materiálu pri posudzovaní vplyvu výrobku na životné prostredie. Je možné recyklovať ho chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností (zdroj: František Vörös- Združenie EPS ČR).

Napriek každoročne narastajúcemu podielu recyklácie expandovaného polystyrénu a preukázaným prínosom nie je jeho používanie vždy vnímané pozitívne.

Združenie EPS SR sa preto aktívne snaží o naplnenie dobrovoľného záväzku Európskej asociácie výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorým sa v rámci Stratégie pre plasty dobrovoľne zaviazalo zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Kontrolným bodom má byť rok 2025, kedy si asociácia EUMEPS dala cieľ zrecyklovať minimálne 46 % z celkového vyprodukovaného množstva EPS na území jej členských krajín. Združenie EPS SR predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového aj stavebného expandovaného polystyrénu.

Ďalšie výhody EPS v trvalo udržateľnom stavebníctve

Po viac ako 60-ročnom používaní EPS dosiek v stavebníctve nebol zistený žiadny negatívny vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Vyznačujú sa vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, mechanickou odolnosťou, nízkou absorpciou vody, ľahkou manipuláciou a vysokou ohňovzdornosťou. Izolačné a mechanické vlastnosti sa nemenia počas celej životnosti, ktorá dosahuje minimálne 50 rokov.

Ďalšou výhodou expandovaného polystyrénu je jeho nízka objemová hmotnosť, keďže je zložený z 98% vzduchu. Zatiaľ čo na výrobu jedného kubického metra fasádneho EPS je potrebných len 15 až 18 kg suroviny, množstvo materiálu potrebného na iné typy izolácií fasád môže byť až desaťkrát vyššie.

Expandovaný polystyrén ponúka trvalo udržateľnému stavebníctvu množstvo environmentálnych výhod, vrátane zníženej spotreby energie, použitia recyklovaných surovín, lokálnej distribúcie a zlepšenia kvality vnútorného prostredia. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.

 

05/21/2019

Ako pôsobí požiar na kontaktný ETICS s polystyrénom vo výškovej stavbe bytového domu

Požiar bytového domu zatepleného ETICSOM s polystyrénom opäť preukázal, že polystyrén nie je hrozbou a neovplyvňuje protipožiarnu bezpečnosť stavby tak, ako sa to niektorá odborná verejnosť  snaží prezentovať. Pochybovať o bezpečnosti vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému, ktorého základom je polystyrén ako primárny tepelnoizolačný materiál, nie je na mieste, ak je ETICS vyhotovený podľa STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) so všetkými detailmi, ktoré sú základom úspechu smerujúceho aj k bezpečnému bývaniu.

Požiar bytu na 4. poschodí v panelovom bytovom dome v Banskej Bystrici časti Fončorda na ulici Trieda Hradca Králové zateplenom ETICS –om s polystyrénom predstavuje typický príklad bytového požiaru, ktorý bol pri príchode hasičov v II. štádiu požiaru. Likvidácia požiaru nebola jednoduchá a hasiči likvidovali požiar od 16 hodiny 40minúty až do 19 hodiny 20 minúty. Z požiaroviska hasičské jednotky odchádzali o 20 hodine 42 minúte. Požiar sa rozšíril na plochu 70 m2 a spozoroval ho majiteľ bytu. Predbežná škoda bola vyčíslená na 70 000 eur a uchránené hodnoty predstavovali cca 500 000 eur. Na požiari sa podieľalo 19 hasičov z 5 hasičských staníc, 9 kusov hasičskej techniky + vecné prostriedky (elektrocentrála a ventilátor).

Požiar sa z miesta vzniku rozšíril do celého bytu. Požiar bol ohraničený stenami a obvodovými stenami vymedzujúcimi predmetný byt. V obvodových stenách sa nachádzali požiarne otvorené plochy – okná, ktorými sa plameň dostal mimo priestor bytu a pôsobil na obvodové steny nie len z vnútornej, ale aj z vonkajšej strany. Priamy kontakt s plameňom mal aj ETICS, ktorý je súčasťou obvodového plášťa. Do tohto priestoru plamene prenikli z požiarne otvorených plôch – okien.  Teplota, ktorou bol namáhaný kontaktný zatepľovací systém predstavuje viac ako 600°C. Vzhľadom na správne vyhotovené detaily najmä v časti nadpraží okien, nedošlo k obnaženiu polystyrénu a jeho priameho kontaktu s plameňom. Zmena konzistencie polystyrénu vplyvom tepelného namáhania nevyvolala podporu horenia, nakoľko nedošlo k pretečeniu styrénu na povrch obvodového plášťa cez lepidlo so sieťkou a farbu. Požiar sa zjavne šíril len v zvislom smere čo je vidieť zo záberov, ktoré zachytávajú horiaci panelový dom pred príchodom hasičskej jednotky .

Zo záberov je  vidieť správanie sa požiaru. Aj z tohto pozorovania je možné konštatovať, že požiadavky na realizáciu zvislých požiarnych pásov v novostavbách nie sú opodstatnené. Problémy týkajúce sa šírenia požiaru v zateplených bytových domoch nie sú pri použití polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu v kontaktných zatepľovacích systémoch, ale v tom ako je ETICS vyhotovený.

Pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti starších bytových domov je potrebné zamerať sa na prevenciu spočívajúcu v inštalovaní aktívnych požiarnych zariadení upozorňujúcich nájomníkov, resp. vlastníkov bytov na nebezpečenstvo vzniku požiaru, jeho vznik a tak umožniť likvidáciu požiaru v jeho prvom štádiu. Takýmito zariadeniami sú aj napríklad autonómne hlásiče požiaru, alebo chladiace hasiace zariadenia na ochranu elektrických rozvádzačov, ističových skríň, zásuviek a pod.

Najväčším problémom, ktorý by bolo vhodné do budúcnosti riešiť u výškových bytových domov je prestup požiaru cez okenné otvory a tým voľné šírenie požiaru cez požiarne otvorené plochy vo zvislom smere. Sklo s požiarnou odolnosťou je cenovo náročné, aby sme ho mohli aplikovať vo všetkých takýchto stavbách, ale mohli by sme využiť aj iné možné riešenia.

Pri požiaroch sa stretávame s rozšírením požiaru aj vnútrajškom stavby cez šachty, v starších stavbách cez bytové jadrá, prestupy v požiarne deliacich konštrukciách a pod. Je to na vlastníkoch bytov, aby takéto nedostatky čo najskôr odstránili a tým chránili svoje zdravie, životy, ale aj svoj majetok.

Neverme negatívnym zavádzajúcim informáciám o zatepľovaní bytových domov ETICSOM s polystyrénom a zamerajme sa na protipožiarne zabezpečenie stavieb, bytových domov, ktoré skutočne zvýšia bezpečnosť bytového domu . V prvom rade by to mali byť aktívne požiarne zariadenia. Pri tvorbe legislatívnych požiadaviek je potrebné vychádzať z poznatkov požiarov a nie z prianí konkurenčných výrobcov. Bezpečnosť je cieľom nás všetkých, veď v prípade takých udalostí ako je požiar vždy ide o to najcennejšie – ľudský život.

05/14/2019

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŽÍVANÝ NA ZATEPĽOVANIE JE ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝ MATERIÁL

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelnoizolačným materiálom. V priebehu uplynulých 50 rokov si získal na stavbách pevné miesto. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.Viac

 

03/23/2019

Expandovaný polystyrén sa môže stať plne obehovým plastom

Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa dobrovoľne zaviazala voči EÚ, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR), ktoré je členom EUMEPS začalo podnikať prvé kroky pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa. Predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového, ako aj stavebného expandovaného polystyrénu.Viac

03/05/2019

Zatepľovanie polystyrénom nie je komplikované z hľadiska realizácie

Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného polystyrénu v ETICS sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní s inými.

Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy v Slovenskej republike.Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia. Viac

 

12/21/2017

www.mojdom.zoznam.sk 10/2017 Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

ng. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany, vysvetľuje či je vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s EPS bezpečnejší ako ETICS s minerálnou vlnou. Čítajte viac

12/18/2017

www.asb.sk 10/2017 Je ETICS s EPS nebezpečnejší ako ETICS s minerálnou vlnou?

Čo prináša nová legislatíva pri výbere použitia ETICS v novostavbách?
Každý z nás chce žiť v dome, alebo bytovom dome, ktorý je bezpečný, ale súčasne pozostáva zo stavebných materiálov a konštrukcií, ktoré mu zabezpečia tepelný komfort a pohodu. Pri výbere a určení materiálového vyhotovenia však berieme do úvahy aj iné vlastnosti, ako sú dlhá životnosť, stálosť vlastností materiálu, jeho nemennosť správania sa pri tepelných zmenách, vlhkosti a celkovo pri rôznych rozmaroch počasia, ktorého na Slovensku máme iste na výber. Čítajte viac

12/13/2017

www.mojdom.zoznam.sk 08/2017 Poraďte sa s výberom tepelnoizolačného materiálu

Uvažujete nad tým, ktorý tepelnoizolačný materiál je pre vašu stavbu najvhodnejší? Zorientujte sa v prehľade najlepších vlastností, ktoré penový (expandovaný) polystyrén ponúka. Odborníci Združenia EPS SR vám dávajú k dispozícii online prehľad o vlastnostiach a používaní EPS. Čítajte viac

12/11/2017

www.asb.sk 08/2017 Odporúčania pre prácu so sivým polystyrénom

Sivý polystyrén prináša výhody nielen investorom, ale aj realizátorom stavieb. Tepelnoizolačné vlastnosti tohto materiálu sú vynikajúce. Úspora hrúbky pri použití sivého polystyrénu oproti iným tepelnoizolačným materiálom je obzvlášť efektívna pri výstavbe nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Čítajte viac