Články

05/21/2019

Ako pôsobí požiar na kontaktný ETICS s polystyrénom vo výškovej stavbe bytového domu

Požiar bytového domu zatepleného ETICSOM s polystyrénom opäť preukázal, že polystyrén nie je hrozbou a neovplyvňuje protipožiarnu bezpečnosť stavby tak, ako sa to niektorá odborná verejnosť  snaží prezentovať. Pochybovať o bezpečnosti vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému, ktorého základom je polystyrén ako primárny tepelnoizolačný materiál, nie je na mieste, ak je ETICS vyhotovený podľa STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) so všetkými detailmi, ktoré sú základom úspechu smerujúceho aj k bezpečnému bývaniu.

Požiar bytu na 4. poschodí v panelovom bytovom dome v Banskej Bystrici časti Fončorda na ulici Trieda Hradca Králové zateplenom ETICS –om s polystyrénom predstavuje typický príklad bytového požiaru, ktorý bol pri príchode hasičov v II. štádiu požiaru. Likvidácia požiaru nebola jednoduchá a hasiči likvidovali požiar od 16 hodiny 40minúty až do 19 hodiny 20 minúty. Z požiaroviska hasičské jednotky odchádzali o 20 hodine 42 minúte. Požiar sa rozšíril na plochu 70 m2 a spozoroval ho majiteľ bytu. Predbežná škoda bola vyčíslená na 70 000 eur a uchránené hodnoty predstavovali cca 500 000 eur. Na požiari sa podieľalo 19 hasičov z 5 hasičských staníc, 9 kusov hasičskej techniky + vecné prostriedky (elektrocentrála a ventilátor).

Požiar sa z miesta vzniku rozšíril do celého bytu. Požiar bol ohraničený stenami a obvodovými stenami vymedzujúcimi predmetný byt. V obvodových stenách sa nachádzali požiarne otvorené plochy – okná, ktorými sa plameň dostal mimo priestor bytu a pôsobil na obvodové steny nie len z vnútornej, ale aj z vonkajšej strany. Priamy kontakt s plameňom mal aj ETICS, ktorý je súčasťou obvodového plášťa. Do tohto priestoru plamene prenikli z požiarne otvorených plôch – okien.  Teplota, ktorou bol namáhaný kontaktný zatepľovací systém predstavuje viac ako 600°C. Vzhľadom na správne vyhotovené detaily najmä v časti nadpraží okien, nedošlo k obnaženiu polystyrénu a jeho priameho kontaktu s plameňom. Zmena konzistencie polystyrénu vplyvom tepelného namáhania nevyvolala podporu horenia, nakoľko nedošlo k pretečeniu styrénu na povrch obvodového plášťa cez lepidlo so sieťkou a farbu. Požiar sa zjavne šíril len v zvislom smere čo je vidieť zo záberov, ktoré zachytávajú horiaci panelový dom pred príchodom hasičskej jednotky .

Zo záberov je  vidieť správanie sa požiaru. Aj z tohto pozorovania je možné konštatovať, že požiadavky na realizáciu zvislých požiarnych pásov v novostavbách nie sú opodstatnené. Problémy týkajúce sa šírenia požiaru v zateplených bytových domoch nie sú pri použití polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu v kontaktných zatepľovacích systémoch, ale v tom ako je ETICS vyhotovený.

Pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti starších bytových domov je potrebné zamerať sa na prevenciu spočívajúcu v inštalovaní aktívnych požiarnych zariadení upozorňujúcich nájomníkov, resp. vlastníkov bytov na nebezpečenstvo vzniku požiaru, jeho vznik a tak umožniť likvidáciu požiaru v jeho prvom štádiu. Takýmito zariadeniami sú aj napríklad autonómne hlásiče požiaru, alebo chladiace hasiace zariadenia na ochranu elektrických rozvádzačov, ističových skríň, zásuviek a pod.

Najväčším problémom, ktorý by bolo vhodné do budúcnosti riešiť u výškových bytových domov je prestup požiaru cez okenné otvory a tým voľné šírenie požiaru cez požiarne otvorené plochy vo zvislom smere. Sklo s požiarnou odolnosťou je cenovo náročné, aby sme ho mohli aplikovať vo všetkých takýchto stavbách, ale mohli by sme využiť aj iné možné riešenia.

Pri požiaroch sa stretávame s rozšírením požiaru aj vnútrajškom stavby cez šachty, v starších stavbách cez bytové jadrá, prestupy v požiarne deliacich konštrukciách a pod. Je to na vlastníkoch bytov, aby takéto nedostatky čo najskôr odstránili a tým chránili svoje zdravie, životy, ale aj svoj majetok.

Neverme negatívnym zavádzajúcim informáciám o zatepľovaní bytových domov ETICSOM s polystyrénom a zamerajme sa na protipožiarne zabezpečenie stavieb, bytových domov, ktoré skutočne zvýšia bezpečnosť bytového domu . V prvom rade by to mali byť aktívne požiarne zariadenia. Pri tvorbe legislatívnych požiadaviek je potrebné vychádzať z poznatkov požiarov a nie z prianí konkurenčných výrobcov. Bezpečnosť je cieľom nás všetkých, veď v prípade takých udalostí ako je požiar vždy ide o to najcennejšie – ľudský život.

05/14/2019

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŽÍVANÝ NA ZATEPĽOVANIE JE ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝ MATERIÁL

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelnoizolačným materiálom. V priebehu uplynulých 50 rokov si získal na stavbách pevné miesto. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.Viac

 

03/23/2019

Expandovaný polystyrén sa môže stať plne obehovým plastom

Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa dobrovoľne zaviazala voči EÚ, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR), ktoré je členom EUMEPS začalo podnikať prvé kroky pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa. Predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového, ako aj stavebného expandovaného polystyrénu.Viac

03/05/2019

Zatepľovanie polystyrénom nie je komplikované z hľadiska realizácie

Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného polystyrénu v ETICS sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní s inými.

Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy v Slovenskej republike.Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia. Viac

 

12/21/2017

www.mojdom.zoznam.sk 10/2017 Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

ng. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany, vysvetľuje či je vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s EPS bezpečnejší ako ETICS s minerálnou vlnou. Čítajte viac

12/18/2017

www.asb.sk 10/2017 Je ETICS s EPS nebezpečnejší ako ETICS s minerálnou vlnou?

Čo prináša nová legislatíva pri výbere použitia ETICS v novostavbách?
Každý z nás chce žiť v dome, alebo bytovom dome, ktorý je bezpečný, ale súčasne pozostáva zo stavebných materiálov a konštrukcií, ktoré mu zabezpečia tepelný komfort a pohodu. Pri výbere a určení materiálového vyhotovenia však berieme do úvahy aj iné vlastnosti, ako sú dlhá životnosť, stálosť vlastností materiálu, jeho nemennosť správania sa pri tepelných zmenách, vlhkosti a celkovo pri rôznych rozmaroch počasia, ktorého na Slovensku máme iste na výber. Čítajte viac

12/13/2017

www.mojdom.zoznam.sk 08/2017 Poraďte sa s výberom tepelnoizolačného materiálu

Uvažujete nad tým, ktorý tepelnoizolačný materiál je pre vašu stavbu najvhodnejší? Zorientujte sa v prehľade najlepších vlastností, ktoré penový (expandovaný) polystyrén ponúka. Odborníci Združenia EPS SR vám dávajú k dispozícii online prehľad o vlastnostiach a používaní EPS. Čítajte viac

12/11/2017

www.asb.sk 08/2017 Odporúčania pre prácu so sivým polystyrénom

Sivý polystyrén prináša výhody nielen investorom, ale aj realizátorom stavieb. Tepelnoizolačné vlastnosti tohto materiálu sú vynikajúce. Úspora hrúbky pri použití sivého polystyrénu oproti iným tepelnoizolačným materiálom je obzvlášť efektívna pri výstavbe nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Čítajte viac

12/07/2017

www.asb.sk 08/2017 Bezpečne s použitím EPS pri zhotovovaní ETICS

Zabezpečiť dôsledný dozor na stavenisku je často problematické. V reálnych podmienkach tak neraz dochádza k nedodržiavaniu technologických či bezpečnostných predpisov. EPS (expandovaný polystyrén) pomáha zjednodušovať prácu realizátorov a zároveň počas manipulácie na stavenisku nemá nepriaznivé účinky na zdravie. Čítajte viac

12/04/2017

www.asb.sk 07/2017 Vplyv materiálovej skladby ETICS na požiarnu odolnosť budov

Z hľadiska materiálovej skladby ETICS s ohľadom na voľbu použitého tepelného izolantu majú dominantnú pozíciu na trhu dve skupiny výrobkov: ETICS s izolantom z expandovaného polystyrénu (ďalej “EPS”) a ETICS s izolantom z dosiek z minerálnych vlákien. U dosiek z minerálnych vlákien získali postupne na trhu rozhodujúcu prevahu dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákna (ďalej “MW pozdĺžne”), ktoré umožňujú montáž izolantu na podklad bodovým lepením a žiadané vyrovnanie povrchu ETICS. Čítajte viac