Články

10/28/2020

Združenie EPS SR si pripomenulo  15. Výročie svojho založenia

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR ) si  11.10.2020 pripomenulo 15. výročie svojho založenia. Pôvodne naplánované slávnostné valné zhromaždenie  , ktoré sa malo konať spolu s českým Sdružením EPS ČR   a na ktoré boli pozvaní  viacerí odborníci a experti z tejto oblasti  bolo kvôli pandémii COVID -19 odložené na december 2020. Združenie vydalo k výročiu brožúrku, v ktorej zhrnulo najdôležitejšie míľniky a projekty, ktoré počas existencie realizovalo a realizuje. Brožúra k 15.výročiu založenia Združenia EPS SR

10/27/2020

Expandovaný polystyrén je pre zdravie človeka bezpečný

Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál. Nenarúša kvalitu vnútorného prostredia stavby, nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je 100 % recyklovateľný a je bezpečný pre ľudí a zvieratá.  Viac si prečítajte tu.

09/04/2020

Zateplenie domu s použitím polystyrénu je výhodné v lete i zime

Zateplením možno významne znížiť výdavky za energie a ročne ušetriť niekoľko stoviek eur. Navyše dokáže správna tepelná izolácia udržať v dome tepelný komfort. Nielen v zime, ale aj počas teplých dní. Viac si prečítajte tu

05/06/2020

Vplyv ETICS na rozvoj požiaru v bytových a rodinných domoch pri reálnych požiaroch

Požiarovosť v Slovenskej republike poukazuje na nutnosť zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou aj takých stavieb, ako sú bytové či rodinné domy. Dôvod je jasný. Je to počet požiarov v tomto druhu stavieb, škody napáchané požiarmi aj počet usmrtených a zranených osôb.

Na to, ako sa požiar v stavbe šíri pri reálnom pozorovaní požiaru, nemá väčšinou žiadny vplyv to,  či je  ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém) zhotovený z tepelnej izolácie EPS alebo z minerálnej vlny. Predpokladom vyššie uvedeného je správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych predpisov, a to aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Pri požiaroch sú mnohokrát zverejňované pohľady na bytové a rodinné domy z kamier televíznych štábov. Laici tak majú obraz o tom, ako sa požiar v konkrétnej stavbe šíri, avšak len z vonkajšej strany. Dá sa povedať, že požiare týchto stavieb nevznikajú na ich obvode, teda v alebo na obvodových konštrukciách, pokiaľ teda nejde o úmyselné zapálenie, prenos požiaru z iného ohniska požiaru, od sálavého tepla zdrojom, ktorým môže byť požiar inej stavby, alebo z iných zdrojov požiarov, napr. od elektrických zariadení osadených v obvodovom plášti prípadne v jeho tesnej blízkosti.

Požiar v stavbách bytových domov sa šíri z interiérovej časti aj v závislosti od toho, ako boli pri výstavbe dodržané požiadavky technických predpisov alebo ako vlastník a nájomca dodržujú zásady užívania bytových a nebytových priestorov vyplývajúce so zákona o ochrane pred požiarmi.

Pri požiaroch bytov sa zistilo, že niektorí nezodpovední vlastníci navyšujú náhodné požiarne zaťaženie a byty sa stávajú skôr skladom horľavých látok, ktoré nemajú nič spoločné so zariadením ani s výbavou bytu potrebnú pre život nájomníka.

Pri požiari sa takéto nezodpovedné správanie nájomníka určite prejaví. Predimenzovaný tepelný výkon od horľavých materiálov, vecí a predmetov spôsobí vplyvom tepelného namáhania stavebných konštrukcií ich deštrukciu alebo stratu ich požiarno-technických vlastností.

Pri bytovom požiari dochádza k porušeniu výplňových konštrukcií v obvodovom plášti, čo spôsobuje prenos požiaru z bytu, kde došlo k požiaru do bytov nad ním. Žiadne požiarne pásy nezastavia šľahajúce plamene z horiacich bytov a nezabránia im preniknúť cez okenné otvory do bytov vo vyšších podlažiach.Pri požiari sa takéto nezodpovedné správanie nájomníka určite prejaví. Predimenzovaný tepelný výkon od horľavých materiálov, vecí a predmetov spôsobí vplyvom tepelného namáhania stavebných konštrukcií ich deštrukciu alebo stratu ich požiarno-technických vlastností.

Zdroj: Združenie EPS SR

Zdroj: Ingolf Kotthoff, Ústav materiálového výskumu a testovania v Lipsku, Katedra Požiarnej ochrany budov

Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri reálnom pozorovaní požiaru, nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS zhotovený z tepelnej izolácie akou je EPS alebo z minerálnej vlny. Predpokladom vyššie uvedeného je správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych predpisov aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Platí však, že aj keď obvodový plášť budeme mať zateplený ETICS-om z minerálnej vlny, neznamená to, že sa požiar z vonkajšej strany nerozšíri do vyšších podlaží. Je to zrejmé aj z obrázkov vyššie.Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri reálnom pozorovaní požiaru, nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS zhotovený z tepelnej izolácie akou je EPS alebo z minerálnej vlny. Predpokladom vyššie uvedeného je správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych predpisov aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Vplyv požiarnych zariadení na rozšírenie požiaru a ochranu majetku a životov obyvateľov bytových domov

Ak by okenné otvory mali požiarnu odolnosť napr. 30 minút, požiar by cez obvodový plášť a cez tieto otvory určite do iného bytu neprenikol. To však neznamená, že by sa nerozšíril vnútrajškom stavby, t.j. najmä cez šachty, ktoré netvoria samostatné požiarne úseky, neutesnené prestupy, elektrické rozvody z horľavých káblov, odvetrávacie potrubie a pod. V bytových domoch, najmä staršieho roku výstavby, je potrebné venovať pozornosť aj schodiskovému priestoru a v ňom uiestneným elektrickým rozvodom, rozvádzačom a pod. Schodiskový priestor totiž pre ohrozených ľudí tvorí väčšinou jedinú evakuačnú cestu.

Životy užívateľov bytov môžu zachrániť aj jednoduché zariadenia upozorňujúce na prítomnosť splodín horenia alebo hasiace zariadenia schopné sa samočinne uviesť do akcieschopného stavu, správne udržiavané nástenné hasiace zariadenia, núdzové osvetlenie a pod.

Venovať sa požiarnej ochrane užívaných stavieb sa určite oplatí. Úpravy bytových domov za účelom zateplenia vyhotovené s použitím ETICS s EPS neznižujú protipožiarnu bezpečnosť stavby.

03/04/2020

Využitie bieleho a sivého expandovaného polystyrénu v procese zatepľovania

Budova so správne zvoleným tepelnoizolačným materiálom dokáže priniesť dnes, ale aj v budúcnosti výrazný potenciál energetických úspor.  Na dosiahnutie účinného zateplenia je nevyhnutné zveriť jeho návrh do rúk skúseného projektanta, ktorý navrhne najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho hrúbku. Pri súčasnom vývoji cien energií predstavuje  najrýchlejšiu návratnosť investícií pre investora expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

Zateplenie s využitím EPS vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) si zachováva svoje deklarované tepelnoizolačné vlastnosti pri reálnej vlhkosti stavby, nezaťažuje fasádu a má nízku nasiakavosť. Okrem toho je zdravotne neškodný a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Zateplenie stavieb možno realizovať so systémom ETICS, využitím bieleho  alebo sivého polystyrénu. Pozrime sa bližšie na tieto dva typy expandovaného polystyrénu.

Biely polystyrén obstojí v každom počasí

Biely expandovaný polystyrén je základný typ polystyrénu vhodný pre fasády budov, ale aj pre podlahy a strechy. Tento druh polystyrénu obstojí aj v náročných klimatických podmienkach. Vyznačuje sa odolnosťou proti silnému vetru, dažďu i vlhkosti. Biely polystyrén sa používa predovšetkým kvôli svojej nízkej tepelnej vodivosti, hodnota lambda (λ) je 0,038 W/mK. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti  a možno s ním dosiahnuť lepší komfort života i vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie. Biely expandovaný polystyrén je ľahký, čo napomáha k jeho jednoduchej  manipulácii na stavbe. Nezanedbateľnou prednosťou je tiež jeho nízka cena, čo prispieva k jeho obľúbenosti u zákazníkov. V prípade správnej aplikácie dosahuje životnosť viac ako 50 rokov.

Sivý polystyrén dosahuje pri rovnakej hrúbke lepšie tepelnoizolačné vlastnosti

Sivý expandovaný polystyrén (grafitový) na rozdiel od toho bieleho obsahuje grafitové častice. Uhlík dodáva polystyrénu lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke ako biely EPS, tiež aj schopnosť absorbovať slnečné žiarenie. Chráni tak budovy pred stratami energie potrebnými na vykurovanie a chladenie. Sivý polystyrén dosahuje hodnoty lambda (λ) až do 0,031 W/mK. Tepelnoizolačné vlastnosti tohto typu izolácie sú tak v porovnaní s bielym expandovaným polystyrénom s rovnakou hrúbkou lepšie približne o 20 %. Sivý expandovaný polystyrén predstavuje potenciál v procese zatepľovania, úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Pri úspore hrúbky tepelnej izolácie  sa ušetrí nielen na jej objeme, ale aj na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty.

Od 1. 1. 2021 by mali byť všetky budovy postavené s takmer nulovou potrebou energie. Na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt je optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Sivý polystyrén splní rovnaké tepelnoizolačné požiadavky už pri hrúbke 20 cm.

Správny spôsob aplikácie sivého EPS

V prípade sivého polystyrénu je nevyhnutné dodržať správny postup jeho aplikácie, aby sa v dôsledku nevhodného zaobchádzania s týmto materiálom, nevyskytli v budúcnosti problémy. Predpokladom kvalitného tepelnoizolačného systému, ktorý bude vykazovať deklarované vlastnosti, je realizácia zateplenia spoľahlivou firmou s licenciou. Pri jeho aplikácii v ETICS sa odporúča dodržiavať niekoľko zásad. Nie je potrebné používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje, keďže je zdravotne neškodný. Na lepenie sa odporúča používať iba lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného systému na lepenie sivých dosiek z  EPS. Menej kvalitné tmely nemusia mať potrebnú priľnavosť. V dôsledku väčšieho zahrievania  sivých dosiek je ich nevyhnutné chrániť pred priamym slnečným žiarením. Platí to v prípade prevážania a skladovania dosiek, ako aj v prípade ich lepenia na fasádu.  Počas aplikácie sa pred lešenie odporúča zavesiť zakrývaciu sieť, aby nedochádzalo k pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na dosky. Nedodržanie tejto zásady môže spôsobiť deformácie a vznik dilatačných medzier medzi doskami.

 

11/14/2019

Združenie EPS SR sa stalo členom medzinárodného družstva na výstavbu závodu na recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva – PolyStyreneLoop

Združenie EPS SR (Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu) podporilo výstavbu závodu na fyzikálno-chemickú recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva s názvom PolyStyreneLoop.

EUMEPS (Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu), ktorého členom je aj Združenie EPS SR, si je dlhodobo vedomá rastúceho tlaku zo strany EÚ na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, preto sa voči EÚ dobrovoľne zaviazala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Združenie EPS SR je odhodlané slovenskej verejnosti preukázať, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa podniká aj konkrétne kroky. „Súčasťou plnenia nášho ambiciózneho cieľa je aj podpora medzinárodných iniciatív a stratégií, ktoré vedú k znižovaniu množstva plastových odpadov,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

EPS patrí medzi najľahšie recyklovateľné plasty. Recyklovaný polystyrén sa pridáva ako drvina do betónu, tehál, keramiky, alebo ho výrobcovia pridávajú do tvaroviek a dosiek. Možno ho tiež mechanicky recyklovať extrúziou na štandardný polystyrén. Združenie preto vďaka týmto vlastnostiam EPS predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu a tiež aj stavebného.

 

Riešenie pre zabudovaný polystyrén

Technológia PolyStyreneLoop, ktorú podporilo aj Združenie EPS SR, rieši recykláciu stavebného EPS z demolácií budov. Odhaduje sa, že v budovách Európskej únie sú zabudované 2 milióny ton EPS dosiek s retardérom horenia hexabrómocyklododekán (HBCDD). Tento retardér horenia dlhé roky zaručoval bezpečnosť v prípade požiaru a splnenie národných protipožiarnych predpisov.

V roku 2016 bol HBCDD celosvetovo zaradený na listinu perzistentných organických látok s tým, že pre stavebné aplikácie mu bola udelená výnimka do roku 2019. Avšak už od roku 2015 sa EPS s HBCDD v EÚ nevyrába. Výrobcom EPS v Európe sa podarilo realizovať náhradu tohto prvku novým ekologickým retardérom horenia na polymérovej báze.

Životnosť EPS dosiek s HBCDD je minimálne 50 rokov. V Slovenskej republike preto možno očakávať vyšší výskyt týchto odpadov po roku 2040. Využitie týchto EPS odpadov z predtým zateplených budov bude možné energeticky, alebo fyzikálno-chemickou recykláciou v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop. Tieto odpady z demolácií totiž nebude možné recyklovať, ani skládkovať.

PolyStyreneLoop

Technológia PolyStyreneLoop bola zahrnutá do Bazilejského dohovoru Riadiacej rady Spojených národov pre program životného prostredia ako najlepšia dostupná recyklačná technológia pre nakladanie s odpadom obsahujúcim HBCDD. Demonštračný závod so schopnosťou spracovávať 3 milióny kilogramov EPS za rok by mal spustiť výrobu ešte v roku 2019.

Projekt je financovaný mnohými spoločnosťami z celého reťazca výroby EPS a XPS a je podporený európskym grantom LIFE. Úlohou projektu je preukázať technickú, ekonomickú a environmentálnu životaschopnosť recyklačného procesu EPS a prispieť k realizácii tohto procesu v ďalších závodoch v krajinách EÚ.

Výstavbu PolyStyreneLoop financuje medzinárodné družstvo s desiatkami členov z celej Európy. Od novembra je členom družstva aj Združenie EPS SR. Medzi členmi sú majitelia know-how, inžinieri, výrobcovia brómovaných retardérov horenia, výrobcovia perličiek EPS a XPS dosiek, spracovatelia EPS perličiek na izolačné dosky, priemyselné asociácie a realizátori EPS v stavebníctve, ako aj organizácie zaoberajúce sa zberom EPS odpadov a dodávatelia príslušných zariadení.

07/25/2019

Expandovaný polystyrén, vyrábaný členmi Združenia EPS SR, má spracované Environmentálne vyhlásenie o produkte

Penový polystyrén, známy aj ako expandovaný polystyrén, patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Jeho použitie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva. Potvrdila to aj nezávislá inštitúcia.

Európska asociácia spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorej členmi sú aj slovenskí výrobcovia a spracovatelia expandovaného polystyrénu, iniciovala spracovanie environmentálneho vyhlásenia o produkte (EPD – Environmental Product Declaration) pre 7 typov izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu.

Čo v praxi znamená EPD? Ide o systém medzinárodného environmentálneho overovania vlastností stavebných výrobkov a ich vplyvu na životné prostredie s ohľadom na celý životný cyklus.

Posúdením vplyvu výrobku na životné prostredie na základe hodnotenia životného cyklu EPS bol poverený uznávaný nemecký Inštitút Bauen und Umwelt (IBU), ktorý spracoval EPD pre izolačné EPS dosky. Výsledky overovania dokázali, že environmentálne parametre EPS sú priaznivé a na základe toho je možné povedať, že má pozitívny vplyv na životné prostredie. Expandovaný polystyrén je tak pre priemysel ekonomicky, sociálne a  environmentálne prínosný a udržateľný.

Údaje pre výpočty EPD poskytlo celkom 21 európskych spracovateľov, členov EUMEPS, vrátane slovenského výrobcu.

Majiteľom EPD pre izolačné EPS dosky je Európska asociácia spracovateľov EPS (EUMEPS) so sídlom v Bruseli. Keďže Združenie EPS SR je jej členom, tak EPD môžu používať všetci jeho členovia.

Aktívny prístup k zvýšeniu recyklácie

Expandovaný polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál. To je jedna z najväčších výhod materiálu pri posudzovaní vplyvu výrobku na životné prostredie. Je možné recyklovať ho chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností (zdroj: František Vörös- Združenie EPS ČR).

Napriek každoročne narastajúcemu podielu recyklácie expandovaného polystyrénu a preukázaným prínosom nie je jeho používanie vždy vnímané pozitívne.

Združenie EPS SR sa preto aktívne snaží o naplnenie dobrovoľného záväzku Európskej asociácie výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorým sa v rámci Stratégie pre plasty dobrovoľne zaviazalo zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Kontrolným bodom má byť rok 2025, kedy si asociácia EUMEPS dala cieľ zrecyklovať minimálne 46 % z celkového vyprodukovaného množstva EPS na území jej členských krajín. Združenie EPS SR predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového aj stavebného expandovaného polystyrénu.

Ďalšie výhody EPS v trvalo udržateľnom stavebníctve

Po viac ako 60-ročnom používaní EPS dosiek v stavebníctve nebol zistený žiadny negatívny vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Vyznačujú sa vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, mechanickou odolnosťou, nízkou absorpciou vody, ľahkou manipuláciou a vysokou ohňovzdornosťou. Izolačné a mechanické vlastnosti sa nemenia počas celej životnosti, ktorá dosahuje minimálne 50 rokov.

Ďalšou výhodou expandovaného polystyrénu je jeho nízka objemová hmotnosť, keďže je zložený z 98% vzduchu. Zatiaľ čo na výrobu jedného kubického metra fasádneho EPS je potrebných len 15 až 18 kg suroviny, množstvo materiálu potrebného na iné typy izolácií fasád môže byť až desaťkrát vyššie.

Expandovaný polystyrén ponúka trvalo udržateľnému stavebníctvu množstvo environmentálnych výhod, vrátane zníženej spotreby energie, použitia recyklovaných surovín, lokálnej distribúcie a zlepšenia kvality vnútorného prostredia. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.

 

05/21/2019

Ako pôsobí požiar na kontaktný ETICS s polystyrénom vo výškovej stavbe bytového domu

Požiar bytového domu zatepleného ETICSOM s polystyrénom opäť preukázal, že polystyrén nie je hrozbou a neovplyvňuje protipožiarnu bezpečnosť stavby tak, ako sa to niektorá odborná verejnosť  snaží prezentovať. Pochybovať o bezpečnosti vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému, ktorého základom je polystyrén ako primárny tepelnoizolačný materiál, nie je na mieste, ak je ETICS vyhotovený podľa STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) so všetkými detailmi, ktoré sú základom úspechu smerujúceho aj k bezpečnému bývaniu.

Požiar bytu na 4. poschodí v panelovom bytovom dome v Banskej Bystrici časti Fončorda na ulici Trieda Hradca Králové zateplenom ETICS –om s polystyrénom predstavuje typický príklad bytového požiaru, ktorý bol pri príchode hasičov v II. štádiu požiaru. Likvidácia požiaru nebola jednoduchá a hasiči likvidovali požiar od 16 hodiny 40minúty až do 19 hodiny 20 minúty. Z požiaroviska hasičské jednotky odchádzali o 20 hodine 42 minúte. Požiar sa rozšíril na plochu 70 m2 a spozoroval ho majiteľ bytu. Predbežná škoda bola vyčíslená na 70 000 eur a uchránené hodnoty predstavovali cca 500 000 eur. Na požiari sa podieľalo 19 hasičov z 5 hasičských staníc, 9 kusov hasičskej techniky + vecné prostriedky (elektrocentrála a ventilátor).

Požiar sa z miesta vzniku rozšíril do celého bytu. Požiar bol ohraničený stenami a obvodovými stenami vymedzujúcimi predmetný byt. V obvodových stenách sa nachádzali požiarne otvorené plochy – okná, ktorými sa plameň dostal mimo priestor bytu a pôsobil na obvodové steny nie len z vnútornej, ale aj z vonkajšej strany. Priamy kontakt s plameňom mal aj ETICS, ktorý je súčasťou obvodového plášťa. Do tohto priestoru plamene prenikli z požiarne otvorených plôch – okien.  Teplota, ktorou bol namáhaný kontaktný zatepľovací systém predstavuje viac ako 600°C. Vzhľadom na správne vyhotovené detaily najmä v časti nadpraží okien, nedošlo k obnaženiu polystyrénu a jeho priameho kontaktu s plameňom. Zmena konzistencie polystyrénu vplyvom tepelného namáhania nevyvolala podporu horenia, nakoľko nedošlo k pretečeniu styrénu na povrch obvodového plášťa cez lepidlo so sieťkou a farbu. Požiar sa zjavne šíril len v zvislom smere čo je vidieť zo záberov, ktoré zachytávajú horiaci panelový dom pred príchodom hasičskej jednotky .

Zo záberov je  vidieť správanie sa požiaru. Aj z tohto pozorovania je možné konštatovať, že požiadavky na realizáciu zvislých požiarnych pásov v novostavbách nie sú opodstatnené. Problémy týkajúce sa šírenia požiaru v zateplených bytových domoch nie sú pri použití polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu v kontaktných zatepľovacích systémoch, ale v tom ako je ETICS vyhotovený.

Pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti starších bytových domov je potrebné zamerať sa na prevenciu spočívajúcu v inštalovaní aktívnych požiarnych zariadení upozorňujúcich nájomníkov, resp. vlastníkov bytov na nebezpečenstvo vzniku požiaru, jeho vznik a tak umožniť likvidáciu požiaru v jeho prvom štádiu. Takýmito zariadeniami sú aj napríklad autonómne hlásiče požiaru, alebo chladiace hasiace zariadenia na ochranu elektrických rozvádzačov, ističových skríň, zásuviek a pod.

Najväčším problémom, ktorý by bolo vhodné do budúcnosti riešiť u výškových bytových domov je prestup požiaru cez okenné otvory a tým voľné šírenie požiaru cez požiarne otvorené plochy vo zvislom smere. Sklo s požiarnou odolnosťou je cenovo náročné, aby sme ho mohli aplikovať vo všetkých takýchto stavbách, ale mohli by sme využiť aj iné možné riešenia.

Pri požiaroch sa stretávame s rozšírením požiaru aj vnútrajškom stavby cez šachty, v starších stavbách cez bytové jadrá, prestupy v požiarne deliacich konštrukciách a pod. Je to na vlastníkoch bytov, aby takéto nedostatky čo najskôr odstránili a tým chránili svoje zdravie, životy, ale aj svoj majetok.

Neverme negatívnym zavádzajúcim informáciám o zatepľovaní bytových domov ETICSOM s polystyrénom a zamerajme sa na protipožiarne zabezpečenie stavieb, bytových domov, ktoré skutočne zvýšia bezpečnosť bytového domu . V prvom rade by to mali byť aktívne požiarne zariadenia. Pri tvorbe legislatívnych požiadaviek je potrebné vychádzať z poznatkov požiarov a nie z prianí konkurenčných výrobcov. Bezpečnosť je cieľom nás všetkých, veď v prípade takých udalostí ako je požiar vždy ide o to najcennejšie – ľudský život.

05/14/2019

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŽÍVANÝ NA ZATEPĽOVANIE JE ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝ MATERIÁL

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelnoizolačným materiálom. V priebehu uplynulých 50 rokov si získal na stavbách pevné miesto. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.Viac

 

03/23/2019

Expandovaný polystyrén sa môže stať plne obehovým plastom

Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa dobrovoľne zaviazala voči EÚ, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR), ktoré je členom EUMEPS začalo podnikať prvé kroky pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa. Predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového, ako aj stavebného expandovaného polystyrénu.Viac