Tlačové správy

06/04/2014

Obnova budov je pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energie kľúčová

/Nitra, 4. 6.2014/ V polovici mája sa konala v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – Airpop®.(Čítajte viac)

04/28/2014

Upozornenie pre projektantov: Ako vybrať optimálnu hrúbku EPS pre proces zateplenia podľa najnovšej legislatívy?

/Nitra, 28. apríla 2014/ Projektanti majú priamy vplyv na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov, a to už v procese spracovania projektovej dokumentácie. Zlepšenie energetickej hospodárnosti sa tak zabezpečuje už počas navrhovania a výstavby, alebo významnej obnovy budov a vytvára tak predpoklady na zníženie skutočnej spotreby energie počas užívania budovy. Najnovšia legislatíva stanovuje, aká hrúbka tepelnej izolácie by mala byť použitá vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

(Čítajte viac)

03/20/2014

Zateplenie polystyrénom je stále populárne. Ako vybrať kvalitu za rozumnú cenu?

/Nitra, 20. 3. 2014/ V Slovenskej republike zostáva nezateplených približne 50 % všetkých bytových domov a okolo 67 % rodinných domov. Zatepľovanie je teda segmentom stavebníctva s potenciálom. Najobľúbenejším materiálom na zatepľovanie zostáva naďalej expandovaný polystyrén.

(Čítajte viac)

01/28/2014

Šetrenie na hrúbke izolačného materiálu sa neoplatí

/Nitra, 28. januára 2014/ Dnes už nikto nepochybuje o výhodách zateplenia budov. Viacerí investori však robia základnú chybu, keď šetria na hrúbke expandovaného (penového) polystyrénu a v konečnom dôsledku na tom prerobia. Aj s ohľadom na splnenie prísnejších požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov odborníci odporúčajú hrúbku izolantu minimálne na úrovni 15 cm. To platí pri uvažovaní súčasných investičných nákladov a veľmi malých zmien cien energie. S ohľadom na energetické požiadavky domov reagujúce na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie približne 20 cm.

(Čítajte viac)

06/05/2013

Ceny energií v Európe rastú. Domácnosti môžu ušetriť po zateplení.

Bratislava, 05. júna 2013 – Cena elektrickej energie pre domácnosti v krajinách Európskej únie vzrástla v druhej polovici roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 6,6 %. Ako ďalej informoval tento týždeň európsky štatistický úrad Eurostat, cena zemného plynu pre domácnosti sa v 27 krajinách únie v medziročnom porovnaní zvýšila o 10,3 %. Efektívnym riešením na znižovanie výdavkov domácností na energie predstavuje kvalitné zateplenie budovy, resp. významná obnova budovy  Čítajte viac

03/04/2013

Dovozcovia nekvalitného polystyrénu postupne odchádzajú z trhu

Bratislava 04. marca 2013 – Zo zistení projektu monitoringu kvality expandovaného polystyrénu (EPS) vyplýva, že v minulom roku odišli zo slovenského trhu niektorí dovozcovia EPS. Išlo najmä o výrobcov, ktorým namerali vysoké percento výrobkov nezodpovedajúcich platným normám.Čítajte viac

01/24/2013

Spotreba penového polystyrénu v roku 2012-Tlačová správa

Spotreba penového polystyrénu (EPS) v SR za rok 2012 poklesla v medziročnom porovnaní o cca 5 %. Nižšia spotreba bola zaznamenaná najmä v oblasti spotreby pre výrobky v obalovom priemysle. Najmenej výrazná zmena v spotrebe EPS bola v oblasti zatepľovania. Podľa údajov Združenia EPS SR klesla ročná spotreba EPS z 30 015 ton z roku 2011 na asi 28 500 ton (o cca 5 %) v roku 2012, čím sa dostala na úroveň roku 2009. Čítaj viac

01/19/2013

EUMEPS pozýva na konferenciu o systémoch ETICS

EUMEPS pozýva na konferenciu o systémoch ETICS Úloha tepelnoizolačných systémov pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zníženia emisií CO2 a spotreby energií. Čítajte viac

09/13/2012

Energetická efektívnosť má priniesť úspory v miliardách

/ Brusel 13.9.2012/ Tento týždeň  bola prijatá Európskym parlamentom Smernica o energetickej efektívnosti (EED). Smernica vstúpi do platnosti 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú mať 18 mesiacov na jej prebratie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Podľa schválenej smernice budú potrebné povinné opatrenia na úsporu energie, vrátane renovácie verejných budov, energeticky úsporné systémy pre inžinierske siete a energetické audity pre všetky veľké podniky.Zníženie spotreby energie o 20% by mohlo ušetriť  EÚ 50 miliárd EUR ročne. Tieto základné právne predpisy sú  rozhodujúce nielen pre dosiahnutie cieľov  našej energetickej bezpečnosti a ovzdušia; ale môžu  tiež dať skutočný impulz pre ekonomiku a tvorbu pracovných miest. Čítajte viac
07/31/2012

Spolupráca dvoch združení zlepší osvetu v oblasti zatepľovania budov

/Nitra 31.7.2012 / Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) sa dohodlo na vzájomnej spolupráci s občianskym združením Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ). Cieľom tejto spolupráce je vzájomná podpora a zlepšenie toku informácií o nových riešeniach v oblasti dodatočnej tepelnej ochrany budov zatepľovaním, ako aj o úrovni kvality výrobkov pre zatepľovanie dostupných na slovenskom trhu.Čítajte viac