Poradíme Vám

01/28/2015

Koľko ušetrím zateplením?

Vedeli by ste mi poradiť, kolko môžem ušetriť zateplením? Richard, Tatranská Lomnica

 Výška úspor, ktorú prinesie zateplenie, je závislá na druhu zatepľovanej budovy, jej dispozičným riešením, na dobe v ktorej bol objekt postavený a samozrejme tiež na kvalite jeho vyhotovenia. Nároky na tepelnú ochranu sa postupom času sprísňovali a je teda logické, že väčšie úspory zateplením sa všeobecne dosahujú na budovách postavených do 80-tych rokov minulého storočia, kedy sa začala vo väčšej miere prejavovať snaha o zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Zateplením stien budov postavených do 80-tych rokov sa dosahuje úspora energie na vykurovanie až okolo 40%. Podiel úspor samozrejme narastá s komplexnosťou zateplenia. Po výmene okien, zateplení obálky budovy, teda strechy, stropnej konštrukcie pod pôdou a nad pivničnými priestormi a konštrukcie vstupných zádverí, sa obvykle dosahujú ešte o niekoľko desiatok percent vyššie úspory.

 

Každá budova vyžaduje vlastné riešenie, preto je pred realizáciou o to viac potrebné posúdiť efektivitu jednotlivých opatrení a kombinovať ich tak, aby bol konečný výsledok pre vlastníka budovy optimálny.

Čo by ste mali vedieť pred zatepľovaním?

Ako expandovaný polystyrén, tak aj vonkajší tepelnoizolačný systém vyrobený z neho( ETICS), sú výrobky, ktorých uvedenie na trh je podmienené posúdením vlastností. Pozitívne posúdenie sa na prvý pohľad najľahšie rozpozná podľa označenia CE pri EPS a podľa Vyhlásenia o parametroch u ETICS, alebo podľa Vyhlásenia o parametroch ETICS a zároveň označenia CE vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému, ak je na trh uvedený podľa európskych dokumentov.

10/29/2014

Je EPS materiál vhodný aj pre stavby s nízkou potrebou energie?

Je EPS materiál vhodný aj pre stavby s nízkou potrebou energie?   Jozef,Poprad                                                    V nasledujúcich desaťročiach sa budú stavať budovy s nízkou potrebou energie, aby  sa splnili požiadavky nových nariadení. Je potrebné si uvedomiť, že využívaním  nízkoenergetických budov, alebo budov s takmer nulovou potrebou energie  je možné technicky aj ekonomicky znížiť  spotrebu energie  o 70 až 80 %. Expandovaný polystyrén ( EPS) je z hľadiska dobrého pomeru ceny a  jeho úžitkových vlastností  vhodné použiť  na realizáciu týchto stavieb vo viacerých aplikáciách.

• Izolácia šikmej strechy a stropu

EPS sa môže použiť na izoláciu šikmej strechy u väčšiny stavieb, pričom sa izolačné dosky môžu umiestniť na strechu alebo pod ňu.( V budove s neizolovanou šikmou strechou sa asi  42% tepla stráca cez strechu.)

• Plochá strecha

Podobne ako u budovy so sklonenou strechou aj u budovy s neizolovanou plochou strechou uniká 42% tepelnej energie cez strechu. Tepelná izolácia sa môže použiť u väčšiny strešných konštrukcií.  Na tepelnú izoláciu nových a renovovaných plochých striech sa používajú tvarované EPS dosky.

• Izolácia stien

U priemerného neizolovaného domu sa približne 24 % tepla stráca cez steny. U stien existujúcich domov sa izolácia môže realizovať:

•  inštaláciou EPS izolačných panelov na obvodovú stenu  a nanesením vonkajšej omietky, resp. inej dekoračnej úpravy na povrch (ETICS);

•  inštaláciou  EPS izolačných panelov s nepremokavou   úpravou pod úroveň terénu  (obvodové dosky) ;

•  natlačením alebo nafúkaním voľne sypaného izolačného   EPS  do dutiny steny zvrchu alebo cez otvory   vytvorené navrchu  obvodovej steny tak, aby sa vyplnila celá dutina;

•  upevnením izolačných EPS dosiek s integrovanou  omietkovou úpravou na jednej strane (doublage) na  vnútornú stranu steny.

 • Izolácia podlahy a  základov

U neizolovaných  budov uniká cez podlahy až do  20%   tepla. Vďaka veľmi dobrej pevnosti v tlaku  a nízkej  absorpcii vlhkosti je izolácia podlahy na prízemí jednou z najčastejších aplikácií EPS.

10/17/2014

Je EPS bezpečný?

Viete mi povedať, či je EPS bezpečný? František, Štúrovo

Na stavebné účely  sa v súčasnosti výhradne používa  samozhášavé prevedenie EPS, ktorý je vždy aplikovaný pod ochrannými krycími vrstvami. Skúsenosti z praxe a zrealizované skúšky ukazujú, že vonkajšie tepelnoizolačné systémy ETICS s využitím  EPS spĺňajú náročné požiarne požiadavky;

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že  EPS nie je nebezpečný pre človeka ani prírodu. Pre názorný príklad uvedieme výhody EPS výrobkov a ich vplyv na životné prostredie:

 • Výroba a použitie EPS nevytvára žiadne zdravotné alebo ekologické riziko – pri aplikácii EPS netreba používať špeciálne ochranné pomôcky, (EPS je určený aj na styk s potravinami, ako obal);
 • EPS nepoškodzuje ozónovú vrstvu, pretože neobsahuje a nikdy neobsahoval CFC a HCFC látky;
  • Technologický proces výroby EPS spotrebováva málo energie a nevytvára odpady;
 • Použitie  EPS na tepelnú izoláciu v stavebníctve znamená energetické úspory;
 • Prispieva teda k zmenšeniu skleníkového efektu a k zníženiu kyslých dažďov;
 • Na  EPS nerastú huby a baktérie;
 • EPS predstavuje len 0,1 % celkového priemeru pevného komunálneho odpadu;
 • Výrobky z EPS majú vysoké spalné teplo (1 kg EPS je  ekvivalentom 1,3 kg kvapalného paliva),  čo z nich robí ideálne materiály pre spätné získavanie  energie;
 • EPS neemituje vo vode rozpustné látky, ktoré by mohli kontaminovať zdroje podzemných vôd;
 • EPS je recyklovateľný. Po skončení životnosti možno EPS recyklovať viacerými spôsobmi;
 • EPS nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie pri inštalácii, počas používania ani ako odpad;
 • EPS konštrukcie spĺňajú takmer všetky protipožiarne a bezpečnostné požiadavky;
 • EPS izolácia šetrí peniaze tým, že zníži účty za energiu;
 • EPS ako účinný izolačný materiál zabraňuje stratám energie, a preto šetrí fosílne palivá, zabraňuje emisiám oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a globálne otepľovanie.
08/24/2014

Čo sa deje s odpadom z EPS ?

Zaujímalo by ma, či sa odpad z EPS využíva ďalej?   Jozef, Košice

Expandovaný polystyrén (EPS) patrí do skupiny výrobkov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Keďže samotný materiál obsahuje viac ako 98 % vzduchu (v závislosti od objemovej hmotnosti), aj jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

Predovšetkým pri výrobe EPS dosiek pre izolačné účely využívajú spracovatelia technologický odpad do opätovného spracovateľského cyklu. Technologický odpad vznikajúci pri výrobe výrobkov z EPS pre obalové účely sa spravidla používa na iné aplikácie. Na Slovensku sa odpad z obalov väčšinou zbiera a spracováva najmä na stavebné izolácie v kombinácii s ostatnými prísadami (napr.polystyrénový betón…).

V západnej Európe sa tiež používa na energetické zhodnocovanie pri spaľovaní s ostatným zmesným odpadom z plastov.

 

1. Hlavné zdroje polystyrénových odpadov

 • obalový materiál – elektrospotrebiče, rôzne krehké predmety, nábytok ,atď.
 • EPS odpady zo stavebnej činnosti
 • EPS odpady z búrania stavieb
 • EPS odpady z výroby panelov atď.

 

2. Spracovanie odpadov

Odpadový EPS musí prejsť dvomi základnými operáciami: triedením a drvením.

 

Triedenie

Pri triedení sa postupuje podľa stupňa znečistenia odpadového EPS. Znečistenie vyplýva z jeho prvotného určenia. Napríklad obalové materiály bývajú polepené rôznymi papierovými alebo plastovými štítkami, lepiacimi páskami apod. Pri polystyrénových doskách použitých na stavbe alebo z búrania ide o znečistenie tmelom, betónom, maltou, asfaltovanými pásmi, sadrokartónom.

 

Drvenie

Po roztriedení je expandovaný polystyrén rozdrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa ďalej používa na rôzne účely.

Materiál, ktorý nie je znečistený cudzími prímesami, možno opäť použiť pri výrobe izolácií (s výnimkou izolácií ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je použitie cudzieho recyklátu vylúčené). Pri výrobe expandovaného polystyrénu sa k primárnej surovine mohol vždy pridávať aj recyklát z vlastnej výroby, ktorý sú schopní spracovať na kvalitné výrobky všetci výrobcovia EPS.

Znečistený materiál po rozdrvení možno použiť pri výrobe ľahčených betónov, izolačných omietok, zásypov apod. Týmto spôsobom možno roztriediť a spracovať väčšinu odpadového polystyrénu.

V budúcnosti je predpoklad, aby s využitím separovaného zberu z priemyslu, obchodu, ale i z domácností došlo prakticky k úplnému efektívnemu spracovaniu odpadov z EPS. Tak, aby sa  životný cyklus výrobkov z EPS úplne uzavrel bez zostatkov pre skládky odpadov a tým sa chránilo aj životné prostredie.

 

 

07/22/2014

Efektívnosť (návratnosť) zateplenia

Kedy sa nám vráti investícia do zateplenia? Jozef, Banská Bystrica

Obnova bytového domu nie je krátkodobá investícia, a preto je vhodné investovať už teraz. Návratnosť investície do tepelnej izolácie sa líši v závislosti od druhu a množstva spotrebovanej energie. Dôležitým faktorom je aj realizácia ďalších opatrení spolu so zateplením, akými sú výmena okien alebo zateplenie strechy.

Priemerný čas, za ktorý sa investícia do zateplenia vráti sa podľa odborníkov zo Združenia EPS SR pohybuje v rozmedzí 7 až 15 rokov. Zateplenie sa rozhodne vyplatí, ale musí byť odborne zhotovené.

Pre zaujímavosť

EPS sa vyrába z ropy – neobnoviteľného zdroja, ale použitie ropy na tento účel nie je plytvaním. EPS obsahuje 98 % obyčajného vzduchu a len 0,1 % zo všetkej ropy sa využije na produkciu EPS. Zdá sa, že je to hodnotná investícia, pretože každý liter ropy použitý na výrobu EPS na izolačné účely ušetrí 150 litrov ropy na vykurovanie.

07/14/2014

Ako EPS zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia?

Získame zateplením z EPS aj kvalitnejšie vnútorné prostredie?  Jana, Banská Štiavnica

Dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa o zateplení budovy je výber vhodného a kvalitného materiálu. Penový polystyrén je najbežnejšie používaným materiálom na zatepľovanie fasád budov, deväť z desiatich domov na Slovensku je zateplených polystyrénovými doskami. EPS preukázal svoju výhodu z hľadiska efektívnosti nákladov a dlhodobého výkonu. Izolované budovy pomáhajú nielen zachovať životné prostredie pre ďalšie generácie, ale zabezpečujú aj pohodlnejšie bývanie ľuďom, ktorí ich používajú a prinášajú jednotlivcom ekonomický úžitok.

Vďaka zatepleniu v zimnom období z budovy uniká menej tepelnej energie, v letnom období sa budova vplyvom slnečného žiarenia neprehreje. Povrchová teplota vnútorných stien sa zvýši, čím sa zlepší pocit tepelnej pohody. Nedochádza ku kondenzácii vodných pár na vnútorných povrchoch stien, nedochádza k poklesu vnútornej povrchovej teploty pod kritickú teplotu rizika vzniku plesne, bývanie nadobúda príjemnejší, hodnotnejší rozmer.

V neposlednom rade sa zlepšia tepelné vlastnosti bytov tým, že v rôznych miestnostiach nie je výkyv teplôt taký zreteľný.

Štandardom v prípade zateplenia obvodových stien sa v našich podmienkach stala izolácia s hrúbkou 8 až 12 cm, a pri podkroví izolácia s hrúbkou 20 až 25 cm. Tieto hrúbky sú však z hľadiska novej normy (STN 730 540 – 2:2013) nedostatočné. Sprísnenie požiadaviek na izolačné vlastnosti objektov prináša zníženie energetickej náročnosti stavieb a lepší komfort života. Kľúčovým parametrom pri výbere tepelnoizolačného materiálu je nielen jeho hrúbka ale aj kvalita vyjadrená súčiniteľom tepelnej vodivosti. Súčiniteľ tepelnej vodivosti predstavuje dôležité kritérium porovnávania kvality tepelných izolácií. Udáva, ako jednotlivé materiály vedú teplo. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia.

Ak aktuálne pripravujete obnovu svojho domu, mali by ste preto pri jeho navrhovaní počítať už s odporúčanými hodnotami, ktoré sa od roku 2015 stanú normalizovanými.

Okrem hrúbky a kvality tepelnej izolácie je dôležité myslieť na zateplenie suterénov v obytných domoch a soklov do hĺbky min. 50cm pod úroveň podlahy vykurovaného priestoru. Strecha, podkrovie a fasáda sú bežné konštrukcie, ktoré sa zatepľujú, no na uvedené suterénne priestory sa zabúda. resp. šetrí sa na nesprávnom mieste. Pritom tepelná pohoda v bytoch či iných priestoroch nad suterénmi, ktoré bývajú vykurované len na hodnotu asi 15°C, je narušená efektom studenej podlahy.

04/16/2014

Čo je energetický štítok?

Vedeli by ste mi vysvetliť, čo znamená energetický štítok a aký je jeho význam?

Jana, Bratislava

Energetický štítok je výňatok z energetického certifikátu budovy.

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov možno posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Súčasťou certifikátu by mal byť aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Energetické certifikáty budov by mali prispieť k tomu, aby mali vlastníci a potenciálni záujemcovia o prenájom a kúpu nehnuteľností prehľad o ich energetickej náročnosti.

Energetický certifikát obsahuje aj tzv. energetický štítok ktorý je výňatkom z energetického certifikátu. Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje, je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste.

Zabezpečenie energetického certifikátu je povinnosťou vlastníka budovy alebo v jeho zastúpení správcu, spoločenstva vlastníkov, bytového družstva a pod.

certifikát energrtický

 

 

 

03/06/2014

Prečo zatepliť s expandovaným polystyrénom?

Dobrý deň, chystáme sa zatepliť dom a veľa som čítal o zateplení s polystyrénom. Vedeli by ste mi poradiť, prečo by sme mali na zateplenie použiť polystyrén?

Ján z Banskej Bystrice

V súčasnosti je najaktuálnejšia otázka ako usporiť čo najviac energií a ako znížiť tepelné straty v čo najúnosnejšej miere. Najúčinnejšie vám v tomto pomôže kvalitné zateplenie s tepelnou izoláciou z EPS.

Zateplením sa v podstate okamžite znížia náklady na vykurovanie a bývanie sa stáva komfortnejším. Zateplenie zaistí vyššiu povrchovú teplotu stien a interiér tak môžeme využiť  naplno. Vyššia povrchová teplota stien znamená, že sa na vnútorných stenách nebude zrážať vodná para, vďaka čomu sa obmedzí či úplne vylúči riziko rastu plesní na stenách.

Znížením energetickej náročnosti domu zároveň obmedzíme emisie skleníkových plynov (CO2) a výskyt kyslých dažďov (SO2). Jeden štvorcový meter expandovaného (penového) polystyrénu, ktorý je najviac používaným tepelnoizolačným materiálom vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS), ušetrí až 50 kg emisií oxidu uhličitého za rok.

EPS je výhodný predovšetkým vďaka dobrému pomeru ceny a úžitkových vlastností, ako aj pre ľahkú manipuláciu. Z hľadiska ceny za jednotku tepelnoizolačného výkonu je EPS jedným z najúspornejších izolačných materiálov. Dôvodov prečo zatepliť expandovaným polystyrénom existuje viac:

 • úspory energií zatepľovaním sa ukázali ako najúčinnejší spôsob znižovania spotreby energie v budovách,
 • zateplením môže dôjsť k zníženiu nákladov na kúrenie až o 50 %,
 • životnosť zateplenia z EPS podľa posledných analýz presahuje pol storočia,
 • v západných krajinách sa zatepľuje už od roku 1975 približne 0,5 až 1 m2 na obyvateľa ročne,
 • vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS z EPS sú esteticky variabilné,
 • ETICS sú odolné proti vlhkosti a vzniku plesní,
 • zateplením možno predchádzať respiračným ochoreniam,
 •  EPS je ekologický materiál. Jeho recykláciou po skončení životnosti možno získať až 80 % energie spotrebovanej na jeho výrobu.
01/23/2014

Aký vplyv má zateplenie s EPS na zdravie obyvateľov domu?

Dobrý deň, veľa som si prečítala o výborných tepelnoizolačných vlastnostiach polystyrénu. Zaujíma ma však, či penový polystyrén používaný na zateplenie nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí.

Vanda z Novej Dubnice

Expandovaný polystyrén (EPS) nemá žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie. Používa sa nielen v stavebníctve na zatepľovanie fasád, ale aj na balenie potravín, čo je odvetvie, ktoré musí dodržiavať najprísnejšie hygienické a bezpečnostné normy. EPS vyhovuje všetkým zdravotným, bezpečnostným a hygienickým predpisom a požiadavkám vo vyspelých krajinách.

Izolácia z penového polystyrénu je biologicky neutrálna, nepoškodzuje zdravie ľudí ani životné prostredie. Kvalitný a správne použitý EPS udržuje priaznivú a zdravú vnútornú klímu v budove. Zároveň pomáha šetriť drahú energiu na vykurovanie a znižuje šírenie hluku konštrukciou budovy. Izolácia z penového polystyrénu neprijíma prakticky žiadnu vlhkosť. Je dôležité vedieť, že prípadné plesne v byte nie sú spôsobené tepelnou izoláciou, ale jej absenciou. Častou príčinou býva nevhodné technické riešenie konštrukcie, prípadne nedostatočné vetranie a podobne.

EPS taktiež nepredstavuje žiadne riziko z hľadiska ochrany zdravia v procese výroby, počas manipulácie na stavenisku, ani pri jeho recyklácii. Pri práci s EPS nie je potrebné používať ochranné prostriedky, ako sú napríklad ochranný odev, okuliare, rukavice a podobne. Počas výroby EPS sú emisné hladiny sledovaných látok zanedbateľné najmä vďaka tomu, že jeho objem tvoria 2 % pevných látok a 98 % vzduch.

 

10/23/2013

Možno budovu zatepliť EPS zvonka aj zvnútra? Čo je vhodnejšie?

Bývam s rodinou v starom paneláku, ktorý potrebuje zateplenie. Chceme ušetriť na energii za vykurovanie, avšak už niekoľko rokov sa vlastníci bytov nevedia dohodnúť  na zateplení budovy. Môžeme náš byt zatepliť zvnútra?

Matúš z Nitry

Vnútorné zatepľovanie sa oproti vonkajšiemu používa vo výrazne menšej miere, ale hlavne vtedy, keď nie je možné urobiť zateplenie zvonku, napríklad pri historických pamiatkach alebo inak architektonicky unikátnych budovách. V našich klimatických podmienkach je jednoznačne vhodné zatepľovanie zvonka. Zateplením zvonka sa prekryjú všetky tepelné mosty a zníži sa teplotné namáhanie nosných konštrukcií.

Zateplenie bytu zvnútra nie je ideálne riešenie. Ak by sa Vám nepodarilo presvedčiť väčšinu vlastníkov bytov o nutnosti zatepliť vonkajší plášť budovy, a rozhodnete sa pre zateplenie zvnútra, mali by ste sa jednoznačne poradiť s odborníkom na zateplenie vnútorných stien. Vhodný tepelnoizolačný materiál na tento druh zateplenia je napr. EPS (expandovaný polystyrén, ktorý nepredstavuje zdravotné riziká.) Dôležité je, aby izolačná vrstva bola súvislá a bez tepelných mostov.

Pri zateplení vnútorných stien je potrebné zvážiť všetky riziká. Celé obvodové murivo je totiž zvonka vystavované nízkym teplotám a rosný bod sa presunie do konštrukcie. Tam môže v zime kondenzovať vodná para a namŕzať. Pri zateplení zvnútra obyčajne dochádza ku kondenzácii vodnej pary na rozhraní zateplenia a pôvodného vnútorného povrchu. Obyčajne v okrajových častiach (v kútoch), najmä posledného podlažia potom môžu vznikať plesne. Okrem toho sa zmenší aj úžitková plocha bytu.