Tvarovky z EPS

Tvarovky z EPS patria do skupiny výrobkov najmä na obalové účely.

Prevažujú obaly pre:

  • elektrotechniku,
  • optiku,
  • bielu techniku,
  • nábytok

V prímorských krajinách sa zasa uplatňujú najmä na prepravu a skladovanie rýb. V aplikáciách  na balenie potravín spĺňajú všetky požadované hygienické a zdravotné predpisy pre styk s potravinami. Spravidla sú vyrábané bez retardérov horenia, sú však aplikácie, kde sa to vyžaduje kvôli bezpečnosti (tvarovky pre tzv. stratené debnenia). Z celkovej spotreby EPS v Európe cca 1,2 mil. t/rok sa na tvarovky spotrebuje do 20 %, pričom tento pomer postupne klesá najmä pre zmeny v konštrukcii elektronických výrobkov, ako napr. ploché televízory, postupná miniaturizácia, resp. unifikácia. Tvarovky z EPS sú veľmi vhodným produktom na recykláciu. Štúdia spracovaná pre posudzovanie životného cyklu (Life Cycle Analysis) spracovaná pre Plastics Europe za r. 2009 nemeckou agentúrou Consultic, preukázala nielen vyspelý spôsob zberu a spracovania odpadov z EPS v 21 krajinách EU, ale i prakticky nemerateľný  vplyv na životné prostredie.Pozri:

Správa o vzniku a nakladaní s odpadmi EPS v krajinách EU v roku 2009

Vyspelé krajiny EU, ale i USA, disponujú technológiami zberu a spracovania odpadov z použitých tvaroviek z EPS  z priemyslu, obchodných sietí i z domácností. Prakticky nijako nezaťažujú životné prostredie, naopak sú zhodnocované na použiteľné výrobky najmä pre stavebné aplikácie resp. ako súčasť zmesných odpadov i na energetické zhodnocovanie