Zatepľovanie

 
Prečo zatepľovať?
Nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien tepla posúvajú problematiku dodatočného zatepľovania do stále väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Primárnym efektom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie okrem ekonomického aspektu súvisí aj s ďalšími hľadiskami, od ekologických začínajúc cez hygienické až po estetické. Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov.

Energetické hľadisko

Z výsledkov meraní je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25 35 %  celkových strát pri rodinných domoch a 30 až 40 % pri bytových domoch. Zníženie tepelných strát je pritom možno realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu konštrukcie dodatočnou tepelnou ochranou. Pri dodržaní zásad správneho návrhu zateplenia a zásad platných pre realizáciu zateplenia je podľa viacerých nezávislých štúdií možné komplexným zateplením ušetriť až 50 % tepla na vykurovanie budovy.

Ekonomické hľadisko

Tepelné straty,  resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Ekonomická návratnosť investícii do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70 až 80 rokov sa podľa prepočtov úsporou tepla na vykurovanie pohybuje v rozmedzí 5až 8 rokov, ak počítame so svetovými cenami energie.

Ekologické hľadisko

Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia, ktorý úzko súvisí s menšou spotrebou tepla na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Pre lepšiu názornosť možno uviesť štúdiu spracovanú v Rakúsku, kde bola porovnávaná produkcia CO2 rodinného domu s priemernými tepelnoizolačnými vlastnosťami pred a po zateplení kontaktným zatepľovacím systémom (12 cm tepelná izolácia). Podľa výsledkov spomínanej štúdie produkcia CO2 počas obdobia 40 rokov je porovnateľná s objemom emisií CO2, ktoré by vyprodukovalo osobné auto pri prejazde 1 milióna kilometrov (cca 25krát cesta okolo rovníka).

Hygienické hľadisko

Jedným z podstatných dôvodov prečo treba zmeniť tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii zateplením, je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní. Zateplením sa zyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov. Zateplený dom navyše zabezpečuje užívateľovi lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka.

Stavebno technické a estetické hľadisko

Zateplením obvodového plášťa sa odstraňuje zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Taktiež sa výrazne znižuje teplotné namáhanie nosných panelov. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova  aj nový ochranný obal odolný proti pôsobeniu všetkých nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat a nový výzor, ktorý budova získava. Z fádnych sivých panelových domov možno vyčariť veselé a živé stavby a sídliska premeniť na architektonicky zaujímavé celky

Viete ako úspešne šetriť energiu? Prečítajte si viac v našom letáku

 

 

 

 

 

 

Pre získanie ďalších informácií môžete navštíviť sekciu Dokumenty a  sekciu B2B