Ultranízkoenergetické domy

Definícia podľa STN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky  (účinnosť od 1. januára 2013);

Nízkoenergetická budova – budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50% menšia,  ako má bežná budova existujúceho fondu budov (Poznámka: pod bežnou budovou existujúceho fondu sa rozumie budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa platných technickýchpredpisov do roku 1992. Pod bežnou budovou existujúceho fondu sa rozumie najmä budova postavená s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa ČSN 73 0540: 1979))

Ultranízkoenergetická budova:budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre
nízkoenergetické budovy
Budova s takmer nulovou potrebou energie:budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné
takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo
vysokej miere zabezpečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti
(Poznámka: preukázanie dosiahnutia úrovne budovy s takmer nulovou potrebou energie nie je možné podľa potreby energie (tepla)v budove, ale podľa hodnotenia primárnej energie).

Nízkoenergetické , ultranízkoenergetické a budovy s takmer nulovou potrebou energie predstavujú rýchlo sa šíriacu zdravú, vyspelú a nízkonákladovú metódu ako šetriť energiu a vyhnúť sa klimatickým zmenám.
Dokument Nízkoenergetické a takmer nulové budovy s tepelnou izoláciou z EPS  -uvádza prehľad nariadení na úrovni EÚ pre nízkoenergetické a takmer nulové budovy. Podrobne informuje o princípoch a výhodách takejto stavby a o kľúčovej úlohe, ktorú môže tepelná izolácia z EPS zohrať pri optimalizácii týchto benefitov

Pre získanie ďalších informácií môžete navštíviť sekciu Dokumenty