Protipožiarna bezpečnosť

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo všeobecnosti platí vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Na bezpečnosť v prípade požiaru ( požiarna/protipožiarna bezpečnosť) platia najmä normy:

STN  73 0802: 2010                  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia;
STN  73 0802: 2010/Z1            Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia;
STN  73 0802/Z2/O1: 2015      Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia;
STN 73 0834/Z2: 2015             Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

V nadväznosti na zvyšovanie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy ETICS podľa STN 73 0540-2: 2012 plati od 1.9.2015 zrevidovaná norma,  ktorá zohľadňuje navrhovanie tepelnoizolačnej vrstvy najmä s ohľadom na výšku/požiarnu výšku a s tým súvisiaci návrh detailov ETICS( vytvorenie výstužnej vrstvy s prekrývaním výstužnej mriežky):

STN 73 2901/01: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelno-izolačných kontaktných systémov (ETICS)

Bližšie informácie nájdete v podsekciách:

Zásady navrhovania ETICS

Požiarna odolnosť EPS

Správanie sa EPS pri požiari

Odborné prezentácie z konferencií