Kvalita EPS

Kvalita všetkých komponentov používaných v ETICS a teda aj polystyrénu je z hľadiska dlhodobej životnosti veľmi dôležitá.

V budúcnosti sa predpokladá, že s nárastom nárokov na množstvo a kvalitu zatepľovacích programov narastie aj podiel kontrolných aktivít zo strany členských štátov EU. Iniciatíva Nemecka a Francúzska preradiť doterajší systém preukazovania zhody 3 (vyhlásenie zhody) do stupňa 1+ našla podporu aj u ostatných členských krajín EU, vrátane SR. Združenie EPS SR podporuje túto iniciatívu, ktorej cieľom je zvýšenie kontroly kvality všetkých tepelnoizolačných materiálov a to nielen pri tzv. počiatočnej skúške typu, ale i počas celej platnosti Technického osvedčenia ETICS, vydaného notifikovanou osobou. Prinieslo by to nielen kontrolu na trhu, ale i kontrolu na stavbách, čo súvisí aj s kontrolou kvality zhotovovania týchto kontaktných tepelnoizolačných systémov. Predpokladá sa, že túto kontrolu bude vykonávať notifikovaná a akreditovaná osoba, čím by došlo ku komplexnejšej ochrane konečného používateľa za účelom úspory energie a tým i plnenia ambicióznej požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990.

Rezačky na rezanie polystyrénu

Pri používaní EPS na zatepľovanie budov je veľmi dôležité z hľadiska dodržania kvality EPS dosiek a neznečisťovania okolia s kúskami polystyrénu a odpadom, ktorý vzniká nesprávnym rezaním pílkou dodržiavať postupy,ktoré sú založené na modernej metóde tavného rezania. Jedná sa o použitie rezačiek  na rezanie polystyrénu.O postupe používania rezačiek  a bližšie informácie nájdete na stránke ww.rezacka-polystyrenu.skPre získanie ďalších informácií môžete navštíviť sekciu Dokumenty