Ochrana zdravia

Expandovaný polystyrén (EPS) nemá žiadne nežiadúce účinky na zdravie v procese výroby. EPS nepredstavuje taktiež žiadne riziko z hľadiska ochrany zdravia ani počas manipulácie na stavenisku.

Ďalšou výhodou EPS z hľadiska bezpečnosti, zdravia a komfortu pri práci je jeho veľmi nízka hmotnosť. Preto aj v prípade, ak sa EPS skombinuje s inými materiálmi, je výsledný produkt ľahký a manipulácia s takýmito produktami prakticky vôbec nezaťažuje pracovníkov na stavbe. Počas demolácie a renovácie EPS nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Pri odstraňovaní EPS zo starých stavieb na konci ich životnosti a pri jeho recyklácii nenastávajú žiadne obavy z hľadiska zdravotných problémov. EPS je plne recyklovateľný materiál a čistý odpadový EPS sa bežne používa na výrobu nových tepelných izolácií. Rozsiahly vedecký výskum ukázal, že EPS nevyžaruje žiadnu rádioaktivitu, neobsahuje žiadny radón a teda nespôsobuje ani jeho emisie. Retardér horenia ( HBCDD), ktorý  môže byť prítomný v EPS, je nerozpustný vo vode a nevylúhuje sa z výrobku.

EPS sa v širokej miere používa na obaly v potravinárstve. Ide o odvetvie, v ktorom sa musia dodržiavať tie najprísnejšie hygienické a bezpečnostné normy. Výrobky z EPS sa denno-denne starajú o našu bezpečnosť, zdravie a komfort a to vo forme:

 • cyklistických heliem a detských automobilových sedačiek;
 • potravinárskych obalov alebo obalov na prepravu teplých jedál;
 • obalov, ktoré chránia vakcíny a lieky, ktoré sú citlivé na vyššiu teplotu;
 • záchranných plávacích viest, pretože obsahuje vzduch, ktorý dobre nadnáša na vode.

13.06.2012  Stanovisko Združenia EPS SR k článku Nebezpečné plasty.(publikované na stránke www.priateliazeme.sk)

   

  30.08.2010 Stanovisko Slovenskej republiky k návrhu Nariadenia Komisie ktorým sa mení a dopĺňa Príloha XIV nariadenia EP a Rady 19072006 REACH

   

  10.03.2009   Komentár z  EUMEPSu k dokumentu sponzorovanému firmou Rockwool  s názvom: Hexabromocyklododekan (HBCDD) je bromovaný retardér horenia, ktorý je zaradený medzi veľmi obávané látky hexpaper(klasifikace „Very High Concern“) EUMEPS comments on Rockwool sponsored HBCD document – Def [EN]

  05.03.2009 Faktické údaje – EPS a HBCD

  Fakt, že HBCD viazaný v EPS alebo XPS penách nie je dôvodom na obavy o ľudské zdravie podčiarkuje aj to, že Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizík (German Federal Institute for Risk assessment) povoľuje HBCD aj pre predmety, ktoré sú v kontakte s potravinami (http://bfr.bund.de/cd/template/index_en). Ďalšie informácie v nasledovných anglických, nemeckých a slovenských domunentoch.BfR_V_010406    [EN] 

  BfR_VI_010406    [EN]

  BfR_010406_dt    [DE]

  BfR_V_010406_dt_Kopolymere     [DE]

  HBCD_v_EPS_Stanovisko_pre_zakaznikov    [SK]

  Faktické údaje – EPS a HBCD     [SK]


  04.03.2009Oficiální reakce společnosti SYNTHOS na reportáž odvysílanou na TV Markíza

  04.03.2009 – Stanovisko Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. k reportáži TV Markíza pod názvom „Zatepľujeme toxickou látkou“, ktorá odznela vo večerných televíznych novinách 2.3.2009

  04.03.2009   Penový polystyrén z pohľadu jeho uplatnenia v zatepľovacích systémoch

  V televíznom vysielaní (2. 3. 2009) odznela informácia, ktorá spochybnila vhodnosť používania penového polystyrénu v zatepľovacích systémoch. Potvrdzovala jeho škodlivé účinky na zdravie ľudí a používanie, aj napriek škodlivosti, zdôvodňovala nižšou cenou penového polystyrénu v porovnaní s výrobkami na báze minerálnej vlny. V nasledujúcom materiáli je deklarovaný názor odborníka na túto skutočnosť… Penovy polystyren z pohladu jeho uplatnenia.pdf