Zásady navrhovania ETICS

Použitie ETICS na báze expandovaného polystyrénu(EPS) okrem ďalších podmienok zavedených normou STN 730802/Z2:2015  ovplyvňuje výška stavby . Výška stavby h je výška daná vzdialenosťou od podlahy prvého nadzemného podlažia po   podlahu   posledného úžitkového nadzemného podlažia. Pri navrhovaní musia projektanti dodržať skladbu a rozmiestnenie požiarnych zábran v súvislosti so skladbou ETICS a s výškou budovy                                                                                                                  

Výška stavby h

v m

 

Typický druh ETICS podľa bázy použitého tepelnoizolačného materiálu zodpovedajúci novým predpisom v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie

< 100 mm

100-200 mm

0 (napr.rod.domy)

EPS

0 až 22,5 EPS EPS s MW zábranami
viac ako 22,5 najviac 30 EPS, nad 22,5 m celoplošne MW EPS s MW zábranami, nad 22,5 m celoplošne MW
viac ako 30 najviac 45 EPS, nad 22,5 m celoplošne MW(alebo MW celoplošne, ak je dojazd hasičskej jednotky > 12 min) EPS s MW zábranami,nad 22,5 m celoplošne MW(alebo MW celoplošne, ak je dojazd hasičskej jednotky > 12 min)
>45

MW celoplošne

Nové predpisy zavádzajú pojem požiarna zábrana.

Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá obmedzuje šírenie požiaru tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom  povrchu obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným systémom.

Požiarne zábrany sa zhotovujú nalepením rady tepelnoizolačných dosiek z MW šírky 200 mm, najmenej 150 mm, ale najviac 400 mm nad každým podlažím s oknami a balkónovými dverami v obvodovej stene. Celoplošne sa lepia na podklad  rovnakým spôsobom, ako sa zhotovuje rad z EPS. Nie je potrebné rezanie a prispôsobovanie dosiek z tepelnej izolácie MW. Zhotovovanie ETICS nevyvoláva zvýšenú náročnosť ani prácnosť. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa týchto nových požiadaviek, ak je súčasťou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016

Všetky relevantné informácie sú v týchto dokumentoch na stiahnutie:

Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov, Vybrané detaily z Technickej brožúry- ZÁSADY NAVRHOVANIA ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov, vydanej OZ   ZPZB, 2015

Úplné znenie Technických informácií k stiahnutiu sú k dispozícii na stránke   OZ ZPZB :

Technická informácia č.1- Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS

Technická informácia č.2- ZÁSADY NAVRHOVANIA ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov