Správanie sa EPS pri požiari

Všeobecne

Ako prakticky všetky organické stavebné materiály, je expandovaný polystyrén (EPS) horľavý, ale v praxi jeho chovanie pri horení závisí od podmienok pri ktorých sa používa, ako aj od konkrétnych vlastností tohto materiálu. Tieto sa líšia v závislosti na tom, či je bunkový materiál vyrobený z EPS s retardérom horenia alebo bez neho. Pripájanie iných materiálov k bunkovému polystyrénu tiež značne ovplyvňuje jeho chovanie pri horení. Napríklad výrobky, ktoré majú na lícnej strane fóliu, majú vyšší index šírenia plameňa po povrchu. Keď sú výrobky z EPS inštalované správne, nepredstavujú žiadne požiarne nebezpečenstvo. Veľmi sa odporúča, aby bol EPS vždy chránený na lícnom povrchu obložením alebo úplným zapuzdrením.

Členovia Združenia výrobcov,spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu v SR do stavebníctva dodávajú EPS výhradne v samozhášavej úprave.

Brožúry na stiahnutie :

Správanie sa EPS pri požiarivydané EUMEPS Brusel ako aj Združením EPS SR.

– Požiarne bezpečné stavebné konštrukcie s EPS“, vydané EUMEPS Brusel ako aj Združením EPS SR.

Súvisiace články:

14.03.2012       Expandovaný polystyrén ako izolácia v ETICS

16.12.2011         Odvysielanie stanoviska odborníkov o bezpečnom používaní expandovaného  polystyrénu  EPS na  zatepľovanie, ako vysvetlenie k nesprávne odvysielaným informáciám o EPS  viď relácia STV Slovensko Dnes- v 4.minúte 08 s.

 

6.12.2011 Reakcia na reportáž televízie STV  – Slovensko Dnes  Dňa 01.12.2011 bol v relácii Slovensko Dnes zaradený príspevok: Protipožiarna ochrana varuje pred používaním horľavých materiálov pri zatepľovaní budov.

Obrátili sme sa na redakciu vysielania so žiadosťou o dementovanie  nesprávnych informácií, uvedených v  reportáži,  ktoré verejnosť nielen zavádzajú, ale majú charakter dezinformácie, poplašnej správy a skrytej reklamy. V tomto konaní vidíme jasné očierňovanie expandovaného (penového) polystyrénu (EPS) používaného na zatepľovanie obvodových plášťov budov, ale aj na zatepľovanie plochých strešných konštrukcií. Toto konanie spôsobilo ujmu na dobrom mene kvalitného penového polystyrénu. Jestvuje riziko, že vplyvom nepravdivej reportáže, v ktorej  bolo uvedených veľa nesprávnych, zmätočných a neodborných  informácií týkajúcich sa nepriamo aj iných problémov stavania, bude zneistených veľa občanov (napr. vyhlásenie moderátorky: “protipožiarna ochrana varuje pred používaním horľavých materiálov”, použitie termínu „ zhoršené vetranie panelov,… vyhlásenie redaktorky:  “penový polystyrén je totiž horľavý” …). Celá reakcia