Právne predpisy a normy pre EPS

V súvislosti s výrobou a používaním EPS platia nasledujúce právne predpisy a normy:

 • Zákon č. 90/1998 Z. z. o  stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov ( posledná je novela zákona č.133/2013 Z. z., účinná od 6. 6. 2013);
 • Vyhláška MVRR SR č. 451/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody;
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov;novelizovaný 1.1.2013
 • Zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. (STAVEBNÝ ZÁKON, v znení zákona č. 37/2000 Z. z.);
 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách vo výstavbe…
 • Zákon č. 265/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.607/2003 Z. z. a zákon č. 608/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – § 5 ods. 1 (účel podpory písm. d – obnova bytovej budovy, písm. g – zatepľovanie bytovej budovy)
 • STN EN 13163 Tepelnoizolačné výrobky. Priemyselné výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) Špecifikácia. Táto európska norma stanovuje požiadavky na priemyselne vyrábané výrobky z EPS používané na tepelnú izoláciu budov. Norma opisuje vlastnosti výrobkov a zahŕňa postupy skúšania, hodnotenie zhody, označovanie a etiketovanie.
 • STN EN 13172 Tepelnoizolačné výrobky. Preukazovanie zhody. Táto európska norma určuje postupy a kritéria pre hodnotenie zhody tepelnoizolačného výrobku s príslušnou európskou špecifikáciou výrobku (v STN EN 13163).
 • STN 72 7221-1 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy: Časť 1 , Typy konštrukcií a kódy použitia (v súčasnosti v revízii). Táto norma stanovuje typy konštrukcií a kódy použitia tepelnoizolačných výrobkov v stavebných konštrukciách.
 • STN 72 7221-2 Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) Účel použitia (v súčasnosti v revízii), Táto norma dopĺňa STN EN 13163 a stanovuje požadovanú triedu alebo úroveň danej vlastnosti, ktorú má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby. Platí pre potreby navrhovania a zhotovovania stavieb podľa osobitných predpisov pre obvyklé typy konštrukcií a kategórie použitia.
 • STN 73 2901 – Zhotovovanie kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) V tejto norme je v čl. 3.3 tejto normy, je uvedené, že : Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať zabezpečené takéto overenie.
 • ETAG 004 – Návod na európske technické osvedčenia (ETA) – Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou (ETICS), použité ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov.. Steny sú obvykle vyhotovené z muriva (tehiel, tvárnic, kameňa..) alebo betónu. ETICS sa navrhujú a inštalujú podľa držiteľa ETA pre ich navrhovanie a montáž. Zostava sa skladá z komponentov, ktoré vyrába držiteľ ETA alebo jeho dodávatelia. Držiteľ ETA je zodpovedný za konečnú zostavu. Všetky komponenty ETICS musia byť špecifikované držiteľom ETA