Ako pôsobí požiar na kontaktný ETICS s polystyrénom vo výškovej stavbe bytového domu

Ako pôsobí požiar na kontaktný ETICS s polystyrénom vo výškovej stavbe bytového domu

Požiar bytového domu zatepleného ETICSOM s polystyrénom opäť preukázal, že polystyrén nie je hrozbou a neovplyvňuje protipožiarnu bezpečnosť stavby tak, ako sa to niektorá odborná verejnosť  snaží prezentovať. Pochybovať o bezpečnosti vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému, ktorého základom je polystyrén ako primárny tepelnoizolačný materiál, nie je na mieste, ak je ETICS vyhotovený podľa STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) so všetkými detailmi, ktoré sú základom úspechu smerujúceho aj k bezpečnému bývaniu.

Požiar bytu na 4. poschodí v panelovom bytovom dome v Banskej Bystrici časti Fončorda na ulici Trieda Hradca Králové zateplenom ETICS –om s polystyrénom predstavuje typický príklad bytového požiaru, ktorý bol pri príchode hasičov v II. štádiu požiaru. Likvidácia požiaru nebola jednoduchá a hasiči likvidovali požiar od 16 hodiny 40minúty až do 19 hodiny 20 minúty. Z požiaroviska hasičské jednotky odchádzali o 20 hodine 42 minúte. Požiar sa rozšíril na plochu 70 m2 a spozoroval ho majiteľ bytu. Predbežná škoda bola vyčíslená na 70 000 eur a uchránené hodnoty predstavovali cca 500 000 eur. Na požiari sa podieľalo 19 hasičov z 5 hasičských staníc, 9 kusov hasičskej techniky + vecné prostriedky (elektrocentrála a ventilátor).

Požiar sa z miesta vzniku rozšíril do celého bytu. Požiar bol ohraničený stenami a obvodovými stenami vymedzujúcimi predmetný byt. V obvodových stenách sa nachádzali požiarne otvorené plochy – okná, ktorými sa plameň dostal mimo priestor bytu a pôsobil na obvodové steny nie len z vnútornej, ale aj z vonkajšej strany. Priamy kontakt s plameňom mal aj ETICS, ktorý je súčasťou obvodového plášťa. Do tohto priestoru plamene prenikli z požiarne otvorených plôch – okien.  Teplota, ktorou bol namáhaný kontaktný zatepľovací systém predstavuje viac ako 600°C. Vzhľadom na správne vyhotovené detaily najmä v časti nadpraží okien, nedošlo k obnaženiu polystyrénu a jeho priameho kontaktu s plameňom. Zmena konzistencie polystyrénu vplyvom tepelného namáhania nevyvolala podporu horenia, nakoľko nedošlo k pretečeniu styrénu na povrch obvodového plášťa cez lepidlo so sieťkou a farbu. Požiar sa zjavne šíril len v zvislom smere čo je vidieť zo záberov, ktoré zachytávajú horiaci panelový dom pred príchodom hasičskej jednotky .

Zo záberov je  vidieť správanie sa požiaru. Aj z tohto pozorovania je možné konštatovať, že požiadavky na realizáciu zvislých požiarnych pásov v novostavbách nie sú opodstatnené. Problémy týkajúce sa šírenia požiaru v zateplených bytových domoch nie sú pri použití polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu v kontaktných zatepľovacích systémoch, ale v tom ako je ETICS vyhotovený.

Pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti starších bytových domov je potrebné zamerať sa na prevenciu spočívajúcu v inštalovaní aktívnych požiarnych zariadení upozorňujúcich nájomníkov, resp. vlastníkov bytov na nebezpečenstvo vzniku požiaru, jeho vznik a tak umožniť likvidáciu požiaru v jeho prvom štádiu. Takýmito zariadeniami sú aj napríklad autonómne hlásiče požiaru, alebo chladiace hasiace zariadenia na ochranu elektrických rozvádzačov, ističových skríň, zásuviek a pod.

Najväčším problémom, ktorý by bolo vhodné do budúcnosti riešiť u výškových bytových domov je prestup požiaru cez okenné otvory a tým voľné šírenie požiaru cez požiarne otvorené plochy vo zvislom smere. Sklo s požiarnou odolnosťou je cenovo náročné, aby sme ho mohli aplikovať vo všetkých takýchto stavbách, ale mohli by sme využiť aj iné možné riešenia.

Pri požiaroch sa stretávame s rozšírením požiaru aj vnútrajškom stavby cez šachty, v starších stavbách cez bytové jadrá, prestupy v požiarne deliacich konštrukciách a pod. Je to na vlastníkoch bytov, aby takéto nedostatky čo najskôr odstránili a tým chránili svoje zdravie, životy, ale aj svoj majetok.

Neverme negatívnym zavádzajúcim informáciám o zatepľovaní bytových domov ETICSOM s polystyrénom a zamerajme sa na protipožiarne zabezpečenie stavieb, bytových domov, ktoré skutočne zvýšia bezpečnosť bytového domu . V prvom rade by to mali byť aktívne požiarne zariadenia. Pri tvorbe legislatívnych požiadaviek je potrebné vychádzať z poznatkov požiarov a nie z prianí konkurenčných výrobcov. Bezpečnosť je cieľom nás všetkých, veď v prípade takých udalostí ako je požiar vždy ide o to najcennejšie – ľudský život.