Kvalita EPS

Kvalita všetkých komponentov používaných v ETICS, a teda aj polystyrénu, je z hľadiska dlhodobej životnosti veľmi dôležitá.

V budúcnosti sa predpokladá, že s nárastom nárokov na množstvo a kvalitu zatepľovacích programov narastie aj podiel kontrolných aktivít zo strany členských štátov EU. Iniciatíva Nemecka a Francúzska preradiť doterajší systém preukazovania zhody 3 (vyhlásenie zhody) do stupňa 1+ našla podporu aj u ostatných členských krajín EU, vrátane SR. Združenie EPS SR podporuje túto iniciatívu, ktorej cieľom je zvýšenie kontroly kvality všetkých tepelnoizolačných materiálov a to nielen pri tzv. počiatočnej skúške typu, ale i počas celej platnosti Technického osvedčenia ETICS, vydaného notifikovanou osobou. Prinieslo by to nielen kontrolu na trhu, ale i kontrolu na stavbách, čo súvisí aj s kontrolou kvality zhotovovania týchto kontaktných tepelnoizolačných systémov. Predpokladá sa, že túto kontrolu bude vykonávať notifikovaná a akreditovaná osoba, čím by došlo ku komplexnejšej ochrane konečného používateľa za účelom úspory energie, a tým i plnenia ambicióznej požiadavky na zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990.

Monitoring kvality EPS

Na základe potreby dodržiavania kvality vznikol v roku 2007 z iniciatívy  slovenského združenia ( ZEPS SR)  a českého združenia (SEPS CR) projekt  Monitoring kvality EPS, ktorý prostredníctvom nezávislých akreditovaných a notifikovaných skúšobní pomáha hodnotiť výrobky a výrobcov, ktorí uvádzajú na trh fasádny polystyrén tak, aby jeho vlastnosti  zodpovedali  slovenským a európskym technickým normám.

Cieľom projektu –  je dosiahnuť, aby kvalita tohto kľúčového prvku v tepelnej ochrane budov, osobitne pre obvodové plášte, poskytla garantované vlastnosti, deklarované vo vyhlásení o parametroch. Zámerom je tiež dosiahnuť, aby programy zatepľovania mali záruky kvality a dlhodobej životnosti

Značka kvality EPS

Spotrebitelia vďaka značke kvality spoľahlivo identifikujú kvalitný expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

Združenie EPS SR zaviedlo značku „kvalitný výrobok“ pre výrobky z EPS. Značka uľahčí bežným spotrebiteľom identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov, ktoré sa predávajú na našom trhu. Značku, ktorá zaručuje, že ide o kvalitný výrobok zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje v zvyšovaní kvality EPS na Slovensku.

„Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré ponúkajú nekvalitný materiál,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Značka kvality EPS bude slúžiť ako jednoduchá pomôcka, podľa ktorej spotrebiteľ jednoducho a spoľahlivo rozlíši kvalitu výrobkov predávaných v stavebninách.

Dva stupne kontroly kvality

Značku kvality EPSsúoprávnení používať členovia Združenia EPS SR, ktorí splnia kritériá kontroly kvality EPS výrobkov. V rámci projektu monitoring kvality ju priamo v obchodnej sieti pravidelne vykonáva nezávislá notifikovaná osoba. „Aktuálne je touto autorizovanou osobou Technický skúšobný ústav stavebný, čo zaručuje objektivitu výsledkov monitoringu kvality,“

Každý výrobca musí tiež vo svojej prevádzke uplatňovať systém radenia výroby výrobkov EPS v zmysle STN EN 13163 a STN EN 13172. Dodržiavanie uvedeného systému je pravidelne, minimálne jedenkrát ročne, preverované auditmi. Tie vykonáva projektový manažér združenia, priamo vo výrobniach jednotlivých členov Združenia EPS SR.

Kvalita EPS patrí medzi dlhodobé priority

Medzi hlavné priority Združenia EPS SR dlhodobo patrí monitoring kvality EPS predávaného na Slovensku, následná ochrana spotrebiteľa, ale aj nastavenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS) a zabránenie distribúcii EPS na slovenskom trhu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii.

 

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelno a zvukovoizolačným materiálom. Izolačné dosky z bieleho alebo sivého EPS si v priebehu uplynulých 50-tich rokov získali na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály.

Vlastnosti EPS

Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava z ropy.

Výroba EPS

Technológia spracovania EPS pozostáva z troch základných krokov: predpeňovanie, stabilizácia resp. zrenie a vypeňovanie.

Kvalita EPS

Monitoring kvality EPS pomáha hodnotiť výrobky a výrobcov, aby jeho vlastnosti zodpovedali slovenským a európskym technickým normám.

POLYSTYRÉN.men

POLYSTYRÉN.men – Hviezdy tepelnej izolácie je vzdelávacia kampaň Združenia výrobcov a spracovateľov polystyrénu (Združenie EPS).