Typy a skupiny výrobkov na použitie v stavebníctve

Typ výrobku sa označuje číselnou hodnotou napätia v tlaku pri 10 % stlačení v kPa (napr. CS(10)70 je EPS 70,). Jednotlivé typy výrobkov sa klasifikujú podľa tabuľky C.1 STN EN 13163: 2013.

Typy

EPS je rozdelený na štyri typy podľa plánovaného použitia výrobku:

–  EPS i: zaťažované použitia, kde i predstavuje deklarovanú hodnotu (vyjadrenú napätím v tlaku pri 10 % stlačení);

–  EPS S: nezaťažované použitia;

–  EPS SD: nezaťažované použitia s akustickými vlastnosťami;

–  EPS T: použitia v plávajúcich podlahách, plochých strechách.

Poznámka 1. – Definícia označení typov EPS prevzatá z STN EN 13163.

Jednotlivé typy výrobkov sa klasifikujú podľa tabuľky C.1 STN EN 13163: 2013.

Tvary výrobkov a typy povrchu

Výrobky z EPS sa dodávajú buď ako dosky rezané z blokov, dosky vypenené priamo do formy, alebo tvarovky rezané na kontúrovacej píle.

Výrobky môžu mať:

–    hladký povrch;

–    štruktúrovaný povrch, tzv. raster (soklové dosky vypenené do špeciálnej formy).

 Norma  STN 72 7221-1 definuje použitie EPS v stavebných konštrukciách budovy.

Tabuľka 1 v STN 72 7221-2 špecifikuje v tvare kódu vhodné použitie jednotlivých typov výrobkov podľa skupín výrobkov v stavebných konštrukciách.

Kód použitia sa skladá z písmen a číslic.        

  • A šikmé strechy;
  • B ploché strechy;
  • C vonkajšie steny;
  • D vonkajšie podhľady;
  • E vnútorné steny;
  • F podlahy;

Písmeno v kóde predstavuje druh stavebnej konštrukcie

A          šikmé strechy;

B          ploché strechy;

C          vonkajšie steny;

D         vonkajšie podhľady;

E          vnútorné steny;

F          podlahy;

G         vnútorné podhľady;

H          spodná stavba.

Číslica v kóde predstavuje časť príslušnej stavebnej konštrukcie identifikovanej písmenom, do ktorej sa predpokladá zabudovanie výrobku.

Vlastnosti výrobkov v tabuľke sú zoradené, očíslované a ich triedy, úrovne alebo medzné hodnoty sú vyjadrené v súlade s STN EN 13163.

 

Nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien tepla posúvajú problematiku dodatočného zatepľovania do stále väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Primárnym efektom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie okrem ekonomického aspektu súvisí aj s ďalšími hľadiskami, od ekologických začínajúc cez hygienické až po estetické. Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov.

Aplikácie EPS

Prehľadná grafická ilustrácia aplikácií EPS v praxi s klikateľnou ilustráciou. Využite potenciál EPS naplno.

Požiadavky na výber vhodného typu EPS pre stavbu

Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického posudzovania.

Typy a skupiny výrobkov na použitie v stavebníctve

EPS je rozdelený na štyri typy podľa plánovaného použitia výrobku.