Typy a skupiny výrobkov na použitie v stavebníctve

Typ výrobku sa označuje číselnou hodnotou napätia v tlaku pri 10 % stlačení v kPa (napr. CS(10)70 je EPS 70,). Jednotlivé typy výrobkov sa klasifikujú podľa tabuľky C.1 STN EN 13163: 2013.

Typy

EPS je rozdelený na štyri typy podľa plánovaného použitia výrobku:

–  EPS i: zaťažované použitia, kde i predstavuje deklarovanú hodnotu (vyjadrenú napätím v tlaku pri 10 % stlačení);

–  EPS S: nezaťažované použitia;

–  EPS SD: nezaťažované použitia s akustickými vlastnosťami;

–  EPS T: použitia v plávajúcich podlahách, plochých strechách.

Poznámka 1. – Definícia označení typov EPS prevzatá z STN EN 13163.

Jednotlivé typy výrobkov sa klasifikujú podľa tabuľky C.1 STN EN 13163: 2013.

Tvary výrobkov a typy povrchu

Výrobky z EPS sa dodávajú buď ako dosky rezané z blokov, dosky vypenené priamo do formy, alebo tvarovky rezané na kontúrovacej píle.

Výrobky môžu mať:

–    hladký povrch;

–    štruktúrovaný povrch, tzv. raster (soklové dosky vypenené do špeciálnej formy).

 Norma  STN 72 7221-1 definuje použitie EPS v stavebných konštrukciách budovy.

Tabuľka 1 v STN 72 7221-2 špecifikuje v tvare kódu vhodné použitie jednotlivých typov výrobkov podľa skupín výrobkov v stavebných konštrukciách.

Kód použitia sa skladá z písmen a číslic.        

  • A šikmé strechy;
  • B ploché strechy;
  • C vonkajšie steny;
  • D vonkajšie podhľady;
  • E vnútorné steny;
  • F podlahy;

Písmeno v kóde predstavuje druh stavebnej konštrukcie

A          šikmé strechy;

B          ploché strechy;

C          vonkajšie steny;

D         vonkajšie podhľady;

E          vnútorné steny;

F          podlahy;

G         vnútorné podhľady;

H          spodná stavba.

Číslica v kóde predstavuje časť príslušnej stavebnej konštrukcie identifikovanej písmenom, do ktorej sa predpokladá zabudovanie výrobku.

Vlastnosti výrobkov v tabuľke sú zoradené, očíslované a ich triedy, úrovne alebo medzné hodnoty sú vyjadrené v súlade s STN EN 13163.

 

Nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien tepla posúvajú problematiku dodatočného zatepľovania do stále väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Primárnym efektom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie okrem ekonomického aspektu súvisí aj s ďalšími hľadiskami, od ekologických začínajúc cez hygienické až po estetické. Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov.

Požiadavky na výber vhodného typu EPS pre stavbu

Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického posudzovania.

Typy a skupiny výrobkov na použitie v stavebníctve

EPS je rozdelený na štyri typy podľa plánovaného použitia výrobku.