História EPS SR

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. Predsedom združenia je: Ing. Marta Strapková

História Združenia sa datuje od roku 1998. V nadväznosti na skúsenosti z Českej republiky , kde bolo v tomto roku založené „Sdružení EPS ČR“, ktorého členmi boli aj niektorí spracovatelia zo Slovenska, bolo v priebehu roka 2003 uskutočnených viacero neformálnych stretnutí v Nitre s úmyslom založiť združenie, ktorého cieľom bolo združiť výrobcov expandovaného polystyrénu na Slovensku a spoločne podporovať rozvoj EPS. Príprava stanov, zakladateľskej zmluvy, registrácia stanov na MV SR, ich dopĺňanie a administratívna príprava trvala do mája 2005 a oficiálne bolo založené ako občianske Združenie zaregistrovaním na MV SR podľa Zákona 83/1990 dňa 7.10.2005 . Zakladajúcimi členmi boli: Polyform Podolínec, Rigips Trnava, Murexin - Austrotherm Bratislava, Agrostyro Zlaté Moravce, IZO 4 Michalovce, BASF Bratislava, Jasplastik Galanta, Plastochem Bratislava a Kaučuk Kralupy. Predsedom sa stal Ing. Jozef Sáraz, a súčasne boli zvolení členovia do riadiacich orgánov združenia.

Združenie EPS SR sa v januári 2006 stalo riadnym členom európskej asociácie EPS- EUMEPS. Postupne sa združenie rozširovalo o nových členov, ktorými sa v priebehu rokov stávali ďalšie spoločnosti , ktoré spracovávajú EPS. Počas obdobia od vzniku nadobudlo združenie vynikajúce pracovné vzťahy v rámci spolupráce s mnohými odborníkmi a expertmi z oblasti normotvorby, chemickej legislatívy, protipožiarnej bezpečnosti, obehového hospodárstva a v oblasti propagácie. Touto spoluprácou sa podarilo dostať a udržať expandovaný polystyrén medzi najvýznamnejšie a najčastejšie používané tepelnoizolačné materiály.