Poradíme Vám

05/07/2019

Zatepľovanie polystyrénom nie je komplikované z hľadiska realizácie

Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme  možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného  polystyrénu v ETICS  sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní  s inými.Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy, v Slovenskej republike . Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia.šenia protipožiarnej bezpečnosti konštrukčného prvku sa  použitý materiál  neberie do úvahy, je považovaný za povrchovú úpravu. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti  je však dôležité dbať na to, či legislatíva požaduje vyhotovenie požiarnych pásov, ktoré musia byť zhotovené z minerálnej vlny.

Ak sa rozhodneme zatepľovať, odporúčame sa poradiť  s odborníkmi aj ohľadne  riešenia v súlade s dodržaním protipožiarnej bezpečnosti. Zjednodušenie si práce na projektovej dokumentácii z dôvodu zhotovovania protipožiarnych zábran nie je dôvodom zamietnutia ETICS s použitím polystyrénu, pretože Vás to pripraví  o výhody, ktoré vlastnosti polystyrénu prinášajú.Viac 

 

 

 

10/08/2018

Výhody polystyrénu v ETICS

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.

Výsledky boli publikované v správe Büro für Umweltchemie, ktorá vyšla 8. marca 2018 pod názvom Multikriteriálne porovnanie izolačných materiálov. Pre aplikáciu ETICS boli okrem EPS porovnávané tepelnoizolačné materiály, ako sú: PUR/PIR, minerálna vlna a drevovlákna.

Podľa diagramov dosahuje sivý polystyrén najlepšie výsledky vo všetkých hodnotených kritériách spomedzi všetkých porovnávaných materiálov. Čiastočne sú tieto výsledky ovplyvnené jeho nízkou hmotnosťou na funkčnú jednotku. Sivý EPS s hmotnosťou 2,5 kg/m2 je spomedzi porovnávaných materiálov najľahší. Rovnaké alebo veľmi podobné výsledky dosiahol aj biely EPS (tabuľka).

ETICS, R = 5 m²K/W, hmotnosť izolantu na m²

Tepelnoizolačný materiál Biely EPS Sivý EPS Kamenná vlna PUR/PIR Drevovlákno
Hmotnosť (kg/m2) 2,85 2,45 19,12 3,87

25,59

 

Silné stránky polystyrénu

Z výsledkov porovnávania vyplynulo, že zo všetkých porovnávaných materiálov dosahujú sivý a biely expandovaný polystyrén najlepšie výsledky vo výrobnej fáze. Takéto výsledky dosahujú aj drevovlákna. Známe výhody EPS, ktorými sú nízka hmotnosť, nízka citlivosť na vlhkosť a absencia bezpečnostných opatrení počas inštalácie, sa odzrkadlili aj v kritériu vhodnosti aplikácie. V porovnaní materiálov sa tesne za sivým EPS umiestnil biely EPS. V hodnotení stratil zopár bodov v dôsledku materiálovej klasifikácie na požiarnu odolnosť „E“.

Ďalšou významnou výhodou EPS je výhodný pomer ceny a výkonu. Spomedzi všetkých materiálov ho možno zaobstarať za najnižšie investičné náklady. EPS neobsahuje žiadne nebezpečné prísady, a preto tento materiál získal maximálne skóre za nízky potenciál ekotoxikologického rizika. Po skončení životnosti je EPS možné recyklovať. Ako ukazuje indikátorová energia ušetrená jeho opätovným využitím, miera úspor energie využitím recyklácie EPS je veľmi vysoká.

Ďalšie materiály

Z výsledkov porovnávania silných a slabých stránok izolačných materiálov pri aplikácii v ETICS vyplýva, že tepelná izolácia PUR/PIR má celkovo priemerné skóre. Minerálna vlna nemá v systéme ETICS žiadne zvláštne výhody.

 

Zásady tvorby pavučinových diagramov

 • Výber kritérií predstavuje celý životný cyklus materiálu vrátane aspektov, ktoré sú dôležité v súlade s bežnými postupmi a normami.
 • Kritériá vychádzajú z objektívnych charakteristík a porovnateľných údajov, na ktorých sa zhodla väčšina odborníkov v oblasti analýzy životného cyklu a environmentálneho výskumu.
 • Každé kritérium je znázornené na vlastnej osi.
 • Najlepšie hodnoty – kladné vlastnosti sú na vonkajšej strane každej osi.
04/10/2018

Polystyrén je dostupný bez zbytočného čakania

Silný dopyt po stavebných materiáloch spôsobuje nedostatok zásob u niektorých komodít. Pri výbere tepelnoizolačného materiálu si treba preveriť aktuálne dodacie lehoty a zabrániť tak zbytočnému predlžovaniu zatepľovacích prác na stavbe. Výrobky z expandovaného polystyrénu sú k dispozícii po celý rok bez zdĺhavých čakacích lehôt.

S blížiacim sa začiatkom stavebnej sezóny sú čakacie lehoty na niektoré komodity určené na zatepľovanie aj niekoľko mesiacov – s výnimkou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS).

Prevádzky na výrobu expandovaného polystyrénu sa nachádzajú vo všetkých slovenských regiónoch. Slovenskí výrobcovia hlásia dostatok kapacít pre priebežné zásobovanie trhu. „Expandovaný polystyrén je celoročne dostupný materiál s minimálnou dĺžkou dodania. Tento krátky čas dodania ocenia investori i stavebné firmy. Dostupnosť materiálu im umožňuje plánovať stavebné práce bez omeškania,“ vysvetľuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Vyťažené realizačné firmy si tiež pochvaľujú jednoduchú manipuláciu a aplikáciu EPS, ktorý z 98 % tvorí vzduch. Práca s EPS je bezpečná a príjemná. Netreba používať ochranné prostriedky, ako sú ochranný odev, okuliare, rukavice a pod. Polystyrén je tiež mimoriadne ľahký. Možno ho kdekoľvek čisto, rýchlo a presne narezať pomocou rezačky s odporovým drôtom. Vďaka rýchlemu postupu prác šetrí čas na stavbe.

Ekonomická dostupnosť

Expandovaný polystyrén patrí u nás medzi najvyhľadávanejšie tepelnoizolačné materiály pre svoj mimoriadny výkon, ktorý ponúka za výhodnú cenu. Zabezpečuje významnú úsporu energií. V zime pomáha udržiavať teplo vnútri domu a v lete chráni pred prehrievaním. Svoje vynikajúce tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti si zachováva počas celej životnosti.

Kvalitný expandovaný (penový) polystyrén možno spoľahlivo identifikovať vďaka značke kvality. Značku „kvalitný výrobok“ zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje vo zvyšovaní kvality EPS na slovenskom trhu. „Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré môžu ponúkať nekvalitný materiál. Výrobok z EPS, ktorý je označený značkou „kvalitný výrobok“ znamená pre spotrebiteľa informáciu, že jeho kvalita podlieha pravidelnej kontrole výrobcom a nezávislej kontrole notifikovanou osobou v rámci projektu Monitoring kvality,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

 

07/04/2017

Expandovaný polystyrén len so značkou kvality

Spotrebitelia vďaka značke kvality spoľahlivo identifikujú kvalitný expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

Združenie EPS SR zaviedlo značku „kvalitný výrobok“ pre výrobky z EPS. Značka uľahčí bežným spotrebiteľom identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov, ktoré sa predávajú na našom trhu. Značku, ktorá zaručuje, že ide o kvalitný výrobok zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje v zvyšovaní kvality EPS na Slovensku.

„Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré ponúkajú nekvalitný materiál,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Značka kvality EPS bude slúžiť ako jednoduchá pomôcka, podľa ktorej spotrebiteľ jednoducho a spoľahlivo rozlíši kvalitu výrobkov predávaných v stavebninách.

Dva stupne kontroly kvality

Značku kvality EPS oprávnení používať členovia Združenia EPS SR, ktorí splnia kritériá kontroly kvality EPS výrobkov. V rámci projektu monitoring kvality ju priamo v obchodnej sieti pravidelne vykonáva nezávislá notifikovaná osoba. „Aktuálne je touto autorizovanou osobou Technický skúšobný ústav stavebný, čo zaručuje objektivitu výsledkov monitoringu kvality,“ dopĺňa Marta Strapková.

Každý výrobca musí tiež vo svojej prevádzke uplatňovať systém radenia výroby výrobkov EPS v zmysle STN EN 13163 a STN EN 13172. Dodržiavanie uvedeného systému bude pravidelne, minimálne jedenkrát ročne, preverované auditmi. Tie bude vykonávať projektový manažér združenia, priamo vo výrobniach jednotlivých členov Združenia EPS SR.

Kvalita EPS patrí medzi dlhodobé priority

Medzi hlavné priority Združenia EPS SR dlhodobo patrí monitoring kvality EPS predávaného na Slovensku, následná ochrana spotrebiteľa, ale aj nastavenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS) a zabránenie distribúcii EPS na slovenskom trhu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii.

0

02/01/2017

EPS je trvanlivý

EPS bol úspešne použitý po desaťročia a zachová si svoje vlastnosti počas celej životnosti budovy. Toto bolo jasne preukázané vo švajčiarskej štúdii o dlhodobom správaní sa EPS. Viac

01/23/2017

EPS je nákladovo efektívny

EPS ponúka dobrú hodnotu za cenu, pričom garantuje optimálnu tepelnú izoláciu za primerané náklady. Vyjadrené ekonomicky – najlepšie hrúbka izolácie je medzi 14 a 32 cm. Z ekologického hľadiska, by bola dokonca hrubšia izolácia vhodnejšia.  Čítajte viac 

12/12/2016

Čo treba vedieť o zatepľovaní s expandovaným polystyrénom

Expandovaný polystyrén je u nás vyhľadávaným materiálom na zateplenie bytových domov, a to najmä pre výhodný pomer ceny a výkonu. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR upozorňuje na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú zatepľovania s expandovaným polystyrénom (EPS).

1. Desať centimetrov polystyrénu nestačí

Vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu hrúbku polystyrénu použijete, tým viac budete šetriť v priebehu celej životnosti zatepľovacieho systému. Pri tradičnom bielom polystyréne sa odporúča použiť izoláciu s hrúbkou aspoň 16 cm. Alternatívne možno použiť sivý polystyrén, ktorý dosahuje rovnaké izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke. „Treba si však uvedomiť, že cena polystyrénu tvorí malé percento z celkových nákladov na zateplenie. Zvýšenie hrúbky polystyrénu o 1 až 5 cm je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľné a zároveň dosiahnete vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie a lepší komfort života,“ radí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

2. Polystyrén má dlhoročnú životnosť

Životnosť polystyrénu, ktorý sa v súčasnosti vyrába, môže byť viac ako 50 rokov. Informácie, že polystyrén postupne mizne sú dnes už len mýtmi. Životnosť certifikovaného ETICS (vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému) s polystyrénom závisí najmä od kvality jeho skladby, použitia kvalitných materiálov, od správneho technologického postupu pri realizácii, ako aj pravidelnej údržby a kontroly.

3. Dom „dýcha“ aj po zateplení

Tepelná obálka z polystyrénu dom neuzatvorí nepriedušne. Z veľkej časti dochádza k výmene vzduchu prostredníctvom škár v konštrukcii či netesnostiach okien alebo dverí, pomáhajú aj ventilátory alebo digestory. Dom teda aj po zateplení dýcha ďalej.

4. Zateplenie vás zbaví plesní

Zateplením sa znižuje kondenzácia vodnej pary v dome a ten je tak chránený proti tvorbe plesní. K tvorbe plesní môže prispieť nedostatočné vetranie, najmä v priestoroch s vyššou vlhkosťou. Vlhkosť je spôsobená činnosťou človeka (varenie, sušenie bielizne, kúpanie), prítomnosťou nadmerného počtu kvetín alebo nedostatočne vetranými priestormi (pivnice, priestory za nábytkom, steny pod tapetami). Netreba preto zabúdať na pravidelné, krátke a intenzívne vetranie.

5. Nechajte to na odborníka

Návrh skladby zateplenia patrí jednoznačne do rúk projektantovi a realizácia zodpovednej realizačnej firme s dlhoročnými skúsenosťami. V prípade svojpomocného zatepľovania nemožno zaručiť životnosť prác a ak budú potrebné opravy, môže vás to vyjsť poriadne draho.

6. Pozor na staré zateplenie

Ak sa bytový dom zatepľoval v 90. rokoch overte si, že bola použitá dostatočná hrúbka izolácie. V začiatkoch rozvoja zatepľovania u nás sa totiž zatepľovalo izoláciou s hrúbkou len 5 cm, čo je z hľadiska dnešných požiadaviek nedostatočné.

11/16/2016

EPS ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti

Vzduch je extrémne zlý vodič tepla. To je aj dôvodom, prečo vtáci nafukujú svoje perie v chlade, aby zvýšili množstvo zachyteného vzduchu a lepšie sa izolovali. EPS sa preto vyznačuje vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami, lebo sa skladá z 98 % vzduchu, uzavretého v malých bunkách Čítajte viac.

04/21/2015

Možno považovať EPS za materiál, ktorý dobre znáša klimatické podmienky?

V akých klimatických podmienkach je vhodné použiť EPS?

Ján, Žilina

 EPS disponuje širokou škálou vlastností, pre ktoré sa stal najvyhľadávanejším izolačným materiálom. Pokiaľ hovoríme o klimatických podmienkach, odoláva napríklad teplotám, ktoré sa trvale pohybujú do 80oC. Je biologicky neutrálny, nepoškodzuje zdravie, ani životné prostredie. Ako izolačný materiál dobre znáša klimatické podmienky aj za tuhých mrazov, ktoré sa občas na Slovensku vyskytnú. Naviac, vďaka nemu nedochádza v zateplenom dome k teplotným výkyvom, čím sa zlepšujú klimatické podmienky vo vnútri budovy.

Čo sa týka vhodného času na realizáciu zateplenia, ideálnym obdobím je najmä jar alebo jeseň. Ale o tom, aby bolo zateplenie kvalitné, rozhoduje viacero faktorov. Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému musí prebiehať v primeraných poveternostných podmienkach, ktoré výrazne zhoršuje dážď. Lepenie polystyrénu nie je prípustné pri teplotách nižších pod -5oC. Pokiaľ je teplota nižšia, mali by sa zatepľovacie práce odložiť. Maximálne teploty pre aplikáciu sa odporúčajú do 30oC. Pri vyšších teplotách by mali byť prijaté dodatočné opatrenia, napr. tienenie vhodnými sieťkami apod.

02/12/2015

Ako vybrať dobrú realizačnú firmu?

Poraďte mi, ako si máme v silnej konkurenčnej ponuke vybrať dobrú realizačnú firmu pre náš projekt zateplenia?

Pre kvalitné  zateplenie domu sú zásadné tri podmienky:

 • dodržanie systémovej skladby certifikovaného výrobku,
 • dodržanie technologickej disciplíny, čo v praxi znamená dodržiavať podmienky, pri ktorých možno výrobok aplikovať,
 • profesionálna montáž realizovaná certifikovanou firmou. Tá by mala byť preškolená od výrobcu a byť oboznámená s technológiou a s vlastnosťami materiálu. Na Slovensku vydáva licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS – External Thermal Insulation Composite System) Technický a skúšobný ústav, n. o. v Bratislave. Zoznam firiem s licenciami nájdete na  http://www.tsus.sk/sluzby/licencie_etics.php
   

Správny realizačný postup prác zhotoviteľa jednoznačne ovplyvní konečný výsledok kvality zateplenia budovy. Podozrivo nízke ceny za stavebné práce sa nám môžu vypomstiť pri objavovaní následkov neprofesionálnej práce.

Tu je pár užitočných tipov ako si správne vybrať:

 • Pri výbere kvalitnej dodávateľskej firmy pomôžu pozitívne referencie z už realizovaných stavieb,
 • vyššiu záruku kvality väčšinou poskytujú dodávatelia, ktorí na trhu pôsobia už veľa rokov a za ten čas získali dostatok skúseností,
 • kvalitná firma pracuje s výrobkami, ktoré sú v zhode so všetkými uvedenými zásadami pre používané výrobky.