Združenie EPS SR pomáha brániť úniku mikroplastov do prírody

Združenie EPS SR pomáha brániť úniku mikroplastov do prírody

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) udelilo prvé Osvedčenie o udelení značky „Prevádzka bez úniku mikroplastov“. Osvedčenie získala Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., z Podolínca, výrobca tepelných a zvukových izolácií, obalov a tvaroviek z expandovaného polystyrénu.

Výrobcovia plastov a plastových výrobkov po celom svete prijímajú dobrovoľné záväzky na zabránenie úniku mikroplastov do prírody, pod názvom Operation Clean Sweep (OCS). Ich cieľom je zabrániť úniku nerozložiteľných alebo veľmi zle rozložiteľných mikroplastov, ktoré sa hromadia v životnom prostredí.

Medzinárodný program Operation Clean Sweep prostredníctvom konkrétnych usmernení pomáha priemyslu plastov znížiť náhodné straty peliet, vločiek alebo prášku zo spracovateľského zariadenia do životného prostredia s víziou dosiahnuť nulové straty.

Združenie EPS SR sa k tejto iniciatíve dobrovoľne prihlásilo v októbri 2021 s cieľom zapojenia sa do OCS najneskôr do roku 2025. Ako člen združenia EUMEPS (Združenie pre európskych výrobcov expandovaného polystyrénu) spolupracuje na osvete a preškoľovaní svojich členov.

„Združenie EPS SR interne vypracovalo postup o implementovaní a kontrole požiadaviek OCS, ktorého súčasťou je zlepšenie a usporiadanie pracoviska na prevenciu a riešenie únikov, vytvorenie interných postupov na dosiahnutie nulových strát, zabezpečovanie školenia zamestnancov, vykonávanie pravidelného auditu plnenia a dodržiavanie národných ako aj miestnych predpisov, ktoré upravujú reguláciu plastov. Splnenie podmienok tejto smernice umožňuje členom získať Osvedčenie o udelení značky „Prevádzka bez úniku mikroplastov,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Do tejto iniciatívy sa ako prvý člen združenia zapojila spoločnosť POLYFORM, s.r.o. V rámci auditu bolo preukázané, že splnila podmienky a získala Osvedčenie Prevádzka bez úniku mikroplastov. „V našich výrobných závodoch kladieme veľký dôraz na čistotu a správne výrobné procesy, čo sa ukázalo aj v celkovom vyhodnotení kontroly. Verím, že ostatní členovia združenia na seba nenechajú dlho čakať. Každý tak bude môcť prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu,“ hovorí Pavol Dudzik, vedúci technického oddelenia spoločnosti POLYFORM, s.r.o.

Audit preukázal, že opatrenia, ako záchyty únikov do kanalizačnej siete, zabezpečenie výpustí z čistiarne odpadových vôd a pravidelná prísna kontrola čistenia plôch sú funkčnou súčasťou praxe pri výrobe obalov a tepelnoizolačných dosiek z expandovaného polystyrénu.

www.epssr.sk

Uverejnené v časopise Správca bytových domov 04/22