Recyklácia

Expandovaný polystyrén (EPS) patrí do skupiny výrobkov, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Keďže samotný materiál obsahuje viac ako 98 % vzduchu, (v závislosti od objemovej hmotnosti) je aj jeho recyklácia veľmi jednoduchá.

Spracovatelia využívajú technologický odpad do opätovného spracovateľského cyklu, najmä pri výrobe EPS pre izolačné účely. Pri výrobe a spätnom spracovaní výrobkov z EPS pre obalové účely sa spravidla používa na iné aplikácie. Na Slovensku sa odpad z obalov väčšinou zbiera a spracováva najmä na stavebné izolácie v kombinácii s ostatnými prísadami (napr. Polyterm firmy Agrostyro).

V západnej Európe sa tiež používa na energetické zhodnocovanie pri spaľovaní s ostatným zmesným odpadom z plastov.

V budúcnosti je predpoklad, aby s využitím separovaného zberu z priemyslu, obchodu, ale i z domácností došlo prakticky k úplnému spracovaniu odpadov z EPS na efektívne účely a to tak, aby sa  životný cyklus výrobkov z EPS úplne uzavrel bez zostatkov pre skládoky odpadov a tým došlo aj k ochrane životného prostredia.

Aké sú zdroje polystyrénového odpadu a ako možno tento odpad spracovať?

1. Hlavné zdroje polystyrénových odpadov
· obalový materiál – chladničky, práčky, televízory, počítače, mikrovlnné rúry, videá, rádiiomagnetofóny, Hi-Fi veže atď.
· EPS odpady zo stavebnej činnosti
· EPS odpady z búrania stavieb
· EPS odpady z výroby panelov atď.

2. Spracovanie

Odpadový EPS musí prejsť dvomi základnými operáciami: triedením a drtením.

Triedenie

Pri triedení sa postupuje podľa stupňa znečistenia odpadového EPS. Znečistenie vyplýva z jeho prvotného určenia. Napríklad obalové materiály bývajú polepené rôznymi papierovými alebo plastovými štítkami, lepiacimi páskami apod. Pri polystyrénových doskách použitých na stavbe alebo z búrania ide o znečistenie tmelom, betónom, maltou, asfaltovanými pásmi, sádrokartónom.

Drtenie

Po roztriedení je penový polystyrén rozdrtený a v závislosti od stupňa znečistenia sa ďalej používa.
Materiál, ktorý nie je znečistený cudzími prímesami, možno opäť použiť pri výrobe izolácií (s výnimkou izolácií ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je použitie cudzieho recyklátu vylúčené) alebo obalov. Pri výrobe penového polystyrénu sa mohol vždy k primárnej surovine pridávať aj recyklát z vlastnej výroby. Použitím moderných technológií možno podiel recyklátu zvýšiť bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu výrobku. Tento recyklát  sú schopní spracovať na kvalitné výrobky všetci výrobcovia penového polystyrénu.

Znečistený materiál sa ďalej nespracováva na dosky a pod., ale po rozdrtení  ho možno použiť pri výrobe ľahčených betónov, izolačných omietok, zásypov apod. Týmto spôsobom možno roztriediť a spracovať väčšinu odpadového polystyrénu.
V súčasnosti má Združenie EPS SR záujem o naštartovanie akcie, ktorej cieľom bude zistiť pôvodcov a spracovateľov odpadového penového polystyrénu a vytvoriť určitý prehľad o množstve tohto odpadu v Slovenskej republike a o kapacitách a možnostiach jeho spracovania. Našou snahou bude pomôcť vytvoriť fungujúci systém spätného zberu a spracovania EPS odpadu.

Pre získanie ďalších informácií môžete navštíviť sekciu Dokumenty