Monitoring kvality

Na základe potreby dodržiavania kvality vznikol v roku 2007 z iniciatívy  slovenského združenia ( ZEPS SR) a českého združenia (SEPS CR) projekt  Monitoring kvality EPS, ktorý prostredníctvom nezávislých akreditovaných a notifikovaných skúšobní pomáha hodnotiť výrobky a výrobcov, ktorí uvádzajú na trh fasádny polystyrén tak, aby jeho vlastnosti  zodpovedali  slovenským a európskym technickým normám.

Cieľom projektu –  je dosiahnuť, aby kvalita tohto kľúčového prvku v tepelnej ochrane budov, osobitne pre obvodové plášte, poskytla garantované vlastnosti, deklarované vo vyhlásení o parametroch. Zámerom je tiež dosiahnuť, aby programy zatepľovania mali záruky kvality a dlhodobej životnosti.

10.4.2014  Výsledky kontroly kvality EPS dosiek za rok 2013 na svojej stránke  uvádza aj Slov.obchodná inšpekcia

3.3.2014    Monitoring kvality 2014

14.3.2013   Nekvalitní dovozcovia odchádzajú z trhu

  14.3.2012     Aká je kvalita polystyrénu na Slovensku?

  20.01.2011   Výsledky monitoringu kvality za rok 2010

  15.12.2010   O výsledkoch skúšok vlastností dosiek z EPS informuje aj Slov.obchodná inšpekcia.

  26.01.2010  Projekt monitoringu kvality  EPS  pokračuje aj v roku 2009

  09.6.2009   Monitoring kvality  rok EPS 2009

  20.4.2008   Kvalita EPS v popredí činnosti Združenia EPS SR

  12.4.2007    Priebežná správa o monitoringu kvality v ČR a SR