Požiarna odolnosť EPS

  • Skúšanie stavebných výrobkov z hľa­diska protipožiarnej bezpečnosti možno v súčasnosti rozdeliť do troch oblas­tí.

Požiarna odolnosť skúma schopnos­ti stavebných výrobkov odolávať úpl­ne rozvinutému požiaru, teda vyso­kým teplotám, a zachovať si deliacu funkciu stavebnej konštrukcie v budove a schopnosť obmedziť prechod tepla. Z hľadiska požiarnej odolnosti sa stavebné výrobky klasifikujú z hľadiska času, počas ktorého vedia plniť stano­vené kritériá, napríklad: nosnosť (R), celistvosť (E), izolácia (I). Pre čas požiar­nej odolnosti existujú triedy: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 180 a 240 minút.

Reakcia na oheň sa zaoberá hodnote­ním správania sa stavebných výrobkov v štádiu rozvoja požiaru (pred vznikom úplne rozvinutého požiaru), keď tepel­né zaťaženie ešte nie je vysoké a sta­vebné výrobky môžu rôznou mierou napomáhať rozvoju požiaru. Stavebné výrobky sa rozdeľujú do siedmich tried: A1, A2, B, C, D, E, F. Na zaradenie do ur­čitej triedy treba vykonať skúšky podľa klasifikačnej normy. Hodnotí sa systém, v ktorom je EPS zabudovaný.

Zaťaženie striech vonkajším ohňom hodnotí strechy z hľadiska schopnos­ti zabrániť rozšíreniu požiaru prostred­níctvom horiacich častí. Tie môžu na strechu buď dopadať alebo šíriť po­žiar prostredníctvom sálavého tepla a s podporou vetra.

Výrobky sa hodnotia podľa jednej zo štyroch skúšobných metód (označených ako t1 až t4). V SR sa používa metóda t4 a možné triedy sú: Broof(t4), Croof(t4), Droof(t4), Eroof(t4), Froof(t4).

Každé hodnotenie požiarnych vlast­ností sa končí vydaním protokolu o kla­sifikácii (Klasifikácia stavebných výrob­kov), kde sa výrobok zaradí do určitej triedy.

Pre výrobcov EPS je najdôležitejšia oblasť reakcie na oheň, ale do popredia sa v súčasnosti dostáva aj požiarna odolnosť (najmä strešné konštrukcie) a najnovšie aj zaťaženie striech vonkajším ohňom.  EPS sa v zatepľovacích systémoch hodnotí ako súčasť systému. Napr. pre ETICS je podmienkou na vydanie TO (technické osvedčenie) skúška triedy reakcie na oheň, tzv. SBI test (skúšobná vzorka EPS spolu s komponentmi vytvárajúcimi výstužnú a povrchovú vrstvu tepelnoizolačného systému), vykonaný akreditovaným a notifikovaným laboratóriom

Triedu E spĺňa EPS ako tepelnoizolačný materiál. ETICS na báze tepelnoizolačnej vrstvy z EPS musí spĺňat triedu B-s1-d0.

Pre dodržanie protipožiarnej bezpečnosti stavby s použitím EPS musí byť stavba navrhnutá a postavená takým spôsobom, aby v prípade požiaru:

–       bola po určitý čas zachovaná nosnosť a stabilita konštrukcie;

–       bol obmedzený vznik a šírenie a dymu v stavebnom objekte;

–       bolo obmedzené šírenie požiaru na susedné objekty;

–       mohli osoby  opustiť stavbu alebo boli zachránené iným spôsobom;

–       bola vzatá do úvahy bezpečnosť záchranných jednotiek.

 

 

Viac o problematike protipožiarne bezpečných konštrukcií s použitím EPS je  uvedené v dokumente: „ Požiarne bezpečné stavebné konštrukcie s EPS“, vydané EUMEPS Brusel ako aj Združením EPS SR.