Požiarne hľadisko

Bezpečnosť stavieb z pohľadu možnosti vzniku a šírenia sa požiaru je dôležitou súčasťou navrhovania nových stavieb ako aj ich zmien. Cieľom všetkých európskych štátov je navrhovať a realizovať stavby tak, aby boli bezpečné z hľadiska možnosti vzniku požiaru, rýchleho spozorovania, ale aj z hľadiska zabezpečenia nepreniknutia požiaru do celej stavby, a zamedzenia šírenia sa požiaru po stavbe – jeho voľných plochách.

V súčasnosti sa na stavebné účely používa výhradne samozhášavý expandovaný polystyrén s ekologickým retardérom horenia, ktorý je vždy aplikovaný pod ochrannými krycími vrstvami tepelnoizolačného systému ETICS. Takto správne inštalované výrobky z EPS nepredstavujú žiadne požiarne riziko a nevedú ani k zvýšenému riziku vzniku hustého dymu. Väčšina tepelnoizolačných systémov z EPS bola zaradená do triedy B, teda neľahko horľavý.

 

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelno a zvukovoizolačným materiálom. Prečo je výhodné ho využiť pri zatepľovaní?

Energetické hľadisko

Z výsledkov meraní je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25 až 35 % celkových strát pri rodinných domoch...

Ekonomické hľadisko

Tepelné straty, resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy.

Ekologické hľadisko

Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia, ktorý úzko súvisí s menšou spotrebou tepla na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok.

Hygienické hľadisko

Zateplením sa zyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov.

Stavebno tech. a estetické hľadisko

Zateplením obvodového plášťa sa odstraňuje zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami.

Požiarne hľadisko

Bezpečnosť stavieb z pohľadu možnosti vzniku a šírenia sa požiaru je dôležitou súčasťou navrhovania nových stavieb ako aj ich zmien.