Požiadavky na výber vhodného typu EPS pre stavbu

4.1 Držiteľ ETA

Potreba obnovy budov súvisí aj so zmenou technickej úrovne a funkčných vlastností stavebných výrobkov.Pretože na ETICS ako stavebný výrobok neexistuje harmonizovaná európska norma, musí sa pred samotným posudzovaním a overovaním nemennosti parametrov (preukazovaním zhody) vykonať technické posudzovanie podľa ETAG 004 (European technical approval guideline – návod na európske technické posúdenie).

Zateplenie pomocou vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS má vytvárať celoplošnú ochranu stavebnej konštrukcie. Takéto zateplenie ako súbor technických opatrení poskytuje dodatočnú tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budovy, zároveň umožňuje zabudovať prídavné vrstvy stavebnej konštrukcie, a to spravidla na jej vonkajšej strane.

Na stavebný trh sa môžu dostať iba také tepelnoizolačné systémy, ktoré spĺňajú stanovené podmienky. Zatepľovanie budov sa podmieňuje systémom posudzovania a overovania nemennosti parametrov a je potrebné pri ňom dodržiavať technické a technologické podmienky. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov sa uskutočňuje podľa zákona č.90/198 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z.ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami posudzovania a overovania nemennosti parametrov v podrobnosti o používaní značiek zhody (platí od 01.02.2010 a nahradila vyhlášku MVRR SR č 158/2004 Z.z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami posudzovania a overovania nemennosti parametrov a podrobnosti o používaní značky zhody v znení vyhlášky č.119/2006 Z.z.

Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického posudzovania. Na základe európskeho technického posúdenia ETA alebo národného technického posúdenia TO (platí iba na Slovensku) sa preukáže zhoda a výrobca je oprávnený označovať výrobok (systém) označením CE alebo CSK, ktoré je súčasťou sprievodnej dokumentácie . Nepoužíva sa na označovanie jednotlivých komponentov, ktoré majú zvyčajne svoje označenia. V obidvoch prípadoch sa technické osvedčovanie uskutočňuje podľa európskeho návodu ETAG 004. Do stavby sa môžu zabudovať iba také komponenty, ktoré sa uvádzajú v dokladoch posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

Proces posudzovania a overovania nemennosti parametrov súvisí s kvantifikáciou vlastností jednotlivých komponentov systému, ktoré, aj keď sú určené na rovnaký účel použitia, nemusia mať rovnaké vlastností. Pri zabudovaní do stavby má projektant zvážiť vhodnosť konkrétneho systému a výber komponentov s ohľadom na účel použitia a miesto zabudovania (napr. pri styku so zemnou vlhkosťou je dôležitá nasiakavosť, pri dodržaní podmienok protipožiarnej bezpečnosti treba voliť také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky normy na šírenie ohňa po povrchu a tvorbu dymu.). Pri návrhu zloženia tepelnoizolačného systému je dôležité vzájomné spolupôsobenie komponentov po zabudovaní do stavby.

4.2 Projektant

Odporúčaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS je uvedený v STN 73 2901 [2]. Pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov si treba uvedomiť, že vypracovanie projektovej a stavebnej dokumentácie a jej kompletnosť je jedným zo základných predpokladov správneho a kvalitného zhotovenia ETICS. V danej oblasti sa podľa našich poznatkov vyskytujú najmä tieto nedostatky:

  • Nevykonanie stavebného prieskumu so zhodnotením aktuálneho fyzického stavu stavebných konštrukcií a budovy.. Daný prieskum a zhodnotenie sú potrebné na vypracovanie kompletnej projektovej a stavebnej dokumentácie podľa pravdivých údajov o skutkovom stave stavebných konštrukcií.
  • Absencia  kompletného posúdenia kotvenia ETICS. Statické posúdenie často neobsahuje konkrétny návrh typu a počtu rozperných kotiev. Pri týchto údajoch sa odvoláva na technologický predpis daného ETICS. V zmysle väčšiny technologických predpisov jednotlivých ETICS sa však počet a typ rozperných kotiev stanovuje v projektovej dokumentácii na základe výťažnej skúšky.
  • Absencia kompletného tepelno-technického posúdenia budovy, resp. dokladovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií v pôvodnom stave a s navrhnutým ETICS vrátane šírenia vlhkosti a vplyvu na potrebu tepla na vykurovanie podľa požiadaviek STN 73 0540-2 [3] a osobitných predpisov (napr. zákona č. 555/2005 Z. z. [4] a pod.).Podľa §4.odst 3 zákona č555/2005 má projektant v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie preukázať predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Tepelno-technické posúdenie sa vo väčšine prípadov zaoberá len výpočtom tepelného odporu obvodovej stenovej konštrukcie.
  • Absencia konkrétnych detailov zhotovenia ETICS a súvisiacich detailov s ostatnými stavebnými konštrukciami na riešenej stavbe.

4.3 Zhotoviteľ

Dokumenty zhotoviteľa ETICS týkajúce sa riadenia kvality by mali obsahovať informácie o kontrole projektovej a stavebnej dokumentácie a jej distribúcii príslušným zodpovedným pracovníkom, o vstupnej kontrole materiálov a spôsobe ich dopravy, o manipulácii a skladovaní, o spôsobe vedenia záznamov o použitých materiáloch a o kontrolách kvality pri zhotovovaní ETICS (kontrolný a skúšobný plán stavby). Okrem toho by mal  mať zhotoviteľ  k dispozícii podklady potrebné na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, ako sú platné európske technické osvedčenie (ETA) alebo technické osvedčenie (TO) pre daný ETICS, technologický predpis daného ETICS a pod. Z našich poznatkov vyplýva, že často sa vyskytujúcim nedostatkom v danej oblasti je neurčená zodpovednosť za kontrolu vstupných materiálov, spôsob vedenia záznamov o použitých materiáloch a dodržiavanie predpísaného spôsobu dopravy, manipulácie a skladovania.

Základné princípy TSÚS pri udeľovaní licencií

* Žiadateľ o udelenie licencie (zhotoviteľ) musí mať zavedený systém, ktorý zaručuje vykonávanie prác:

* odborne zaučenými pracovníkmi, pričom odborne zaučení musia byť nielen vlastní pracovníci v trvalom pracovnom pomere, resp. so zmluvou na čas určitý, ale aj pracovníci inej organizácie, resp. živnostníci a iní pracovníci, ktorí vykonávajú objednané práce na konkrétnej stavbe na základe zmluvy,

* podľa realizačnej dokumentácie spracovanej v súlade so stavebným povolením alebo ohlásením stavebnému úradu,

* podľa technologického predpisu a podľa príslušnej technickej špecifikácie,

* podľa kontrolného a skúšobného plánu stavby,

* Výsledok previerky kvality prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov v zmysle stanovených podmienok musí byť pozitívny, pričom kontrola na stavbe je v rozsahu, ktorý vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov stanovených výrobcom ETICS.

* V stanovenom termíne v mieste inšpekcie zodpovedný zástupca zhotoviteľa zhromaždí pre inšpektora na nahliadnutie stavebnú dokumentáciu podľa STN 73 2901, prílohy A3, realizačnú projektovú dokumentáciu podľa STN 73 2901, prílohy A2, technologický predpis, kontrolný a skúšobný plán stavby podľa STN 73 2901, tabuľky 4, stavebný denník, dodacie listy komponentov systému, prípadne ďalšie podklady podľa vyžiadania inšpektora.

Kontrolou na stavbe inšpektori TSÚS zisťujú úroveň a kvalitu vykonávaných prác, dodržiavanie realizačnej projektovej dokumentácie, stanovených technologických postupov, používanie predpísaných komponentov tepelnoizolačného systému. V odôvodnených prípadoch obsahuje kontrola na stavbe aj odber vzoriek výrobkov (komponentov systému) na kontrolné skúšky alebo vykonanie skúšok priamo na stavbe. Odber vzoriek musí byť vždy vykonaný takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu zhotovovaného systému na budove.

Podrobnosti kontroly sa spracujú vo forme dotazníka, ktorý inšpektor vypĺňa podľa zistení na stavbe a jeho súčasťou je aj prípadné zhotovenie fotodokumentácie alebo obrazového, resp. zvukového záznamu.

5.Použitie v ETICS

Povinnosti výrobcu jedného z komponentov ETICS – EPS

Výrobca pred uvedením výrobku na trh musí preukázať zhodu s normou STN EN 13163. Povinnosti výrobcu a postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov sú  stanovené v STN EN 13172.

Zabezpečením vykonania skúšok typu (ITT) v autorizovanej skúšobni, na základe ktorých výrobca vydá „Vyhlásenie o parametroch“ spolu s priradením CE označenia, však výrobcovi povinnosti pre zabezpečenie výroby kvalitného EPS nekončia.

Výrobca si vo vlastnej výrobni musí zabezpečiť pravidelnú kontrolu parametrov stanovených v predmetovej norme v rámci systému riadenia výroby ( FPC). Musí mať vypracovaný plán zabezpečenia kvality v ktorom sú uvedené kontrolované parametre .

Príklad najdôležitejších parametrov, ktoré musí výrobca kontrolovať vo vlastnom laboratóriu alebo si zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu v inom laboratóriu, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

ParameterFrekvencia skúšania
Tepelný odpor a tepelná vodivosť (určenie súčiniteľa tepelnej vodivosti)1 za rok
Dĺžka, šírka, hrúbka, pravouhlosť, rovinnosť1 za 2 hod.
Napätie v tlaku pri 10% deformácii1 za 24 hod.
Pevnosť v ohybe1 za 24 hod.
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu (u fasády)1 za týždeň
Klasifikácia reakcie na oheň (u fasády)1 za týždeň

Všetky sledované parametre a frekvencia skúšania je uvedená v STN EN 13163 Príloha B , tabuľka B1 – Frekvencia skúšania.

 

Nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien tepla posúvajú problematiku dodatočného zatepľovania do stále väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Primárnym efektom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie okrem ekonomického aspektu súvisí aj s ďalšími hľadiskami, od ekologických začínajúc cez hygienické až po estetické. Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov.

Požiadavky na výber vhodného typu EPS pre stavbu

Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického posudzovania.

Typy a skupiny výrobkov na použitie v stavebníctve

EPS je rozdelený na štyri typy podľa plánovaného použitia výrobku.