EPS a životné prostredie

EPS ponúka značné ekologické výhody:

 • EPS je dobrým príkladom účinného využitia prírodných zdrojov
 • Výroba a použitie EPS nevytvára žiadne zdravotné alebo ekologické riziko
 • EPS nepoškodzuje ozónovú vrstvu, pretože neobsahuje a nikdy neobsahoval CFC a HCFC látky
 • Proces vypeňovania spotrebováva málo energie a nevytvára odpady
 • Použitie  EPS na tepelnú izoláciu v stavebníctve znamená energetické úspory. Prispieva teda k zmenšeniu skleníkového efektu a k zníženiu kyslých dažďov
 • Na  EPS nerastú huby a baktérie
 • EPS predstavuje len 0,1  % celkového priemeru pevného komunálneho odpadu
 • Výrobky z EPS majú vysoké spalné teplo (1 kg EPS je  ekvivalentntom 1,3 kg kvapalného paliva),  čo z nich robí ideálne materiály pre spätné získavanie  energie.
 • EPS neemituje vo vode rozpustné látky, ktoré by mohli kontaminovať zdroje podzemných vôd
 • EPS je recyklovateľný. Po skončení životnosti možno EPS recyklovať v mnohých smeroch
 • EPS nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie pri inštalácii, počas používania ani ako odpad
 • EPS konštrukcie spĺňajú takmer všetky protipožiarne a bezpečnostné požiadavky
 • EPS izolácia šetrí peniaze tým, že zníži účty za energiu
 • EPS ako účinný izolačný materiál zabraňuje stratám energie, a preto šetrí fosílne palivá, zabraňuje emisiám oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a globálne otepľovanie

V posledných rokoch vzrástol záujem o životné prostredie, najmä v zvýšenej potrebe udržateľnej výstavby budov a vo vývoji. Pre stavebníctvo to znamená nutnosť presných informácií o vplyve na životné prostredie stavebných materiálov a používaných výrobkov. Najspoľahlivejší spôsob, ako prezentovať tieto informácie sa ukázalo byť posudzovanie životného cyklu, (LCA) prístup. Tento prístup skúma procesy pri výrobe, používaní a likvidácii výrobku alebo systému – od kolísky po ukončenie životnosti.

EPS sa od roku 1951 vyrába predpeňovaním  a následným vypeňovaním guličiek polystyrénu s nadúvadlom typu pentán. Je univerzálny materiál s pestrou škálou možností využitia. Okrem toho, že sa používa v stavebníctve ako tepelnoizolačný materiál, je používaný aj ako surovina pre zhotovovanie modelov, kulís, rôznych foriem pre odlievanie kovov a pre celý rad iných výrobkov. Medzi nimi zaujímajú významné postavenie obaly vyrobené z EPS. Ich obľuba u výrobcov pramení z vynikajúcich vlastností EPS, ako sú napríklad: odolnosť proti stlačeniu, vlhkosti a teplotným výkyvom, nízka hmotnosť, veľká tvarová prispôsobivosť a hygienická neškodnosť atď. Tieto vlastnosti umožňujú zabalenie, jednoduchú manipuláciu, skladovanie a transport najrôznejších priemyselných výrobkov alebo potravín pri zachovaní ich perfektného stavu.

 

Obehové hospodárstvo

EÚ má jasný cieľ a to ísť príkladom celému svetu v rámci ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti.

EPS a životné prostredie

EPS ponúka značné ekologické výhody.

Recyklácia EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov.

PolyStyreneLoop

Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti.

Operation Clean Sweep

EPS SR podporuje medzinárodný projekt Operation Clean Sweep, ktorý je založený na šiestich pilieroch.