Recyklácia EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov. Málokto však vie, že aj EPS je veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál, Keďže samotný materiál obsahuje viac ako 98 % vzduchu. V oblasti recyklácie EPS je cieľom dosiahnuť úplné spracovanie odpadov z EPS tak, aby sa životný cyklus výrobkov z EPS celkom uzavrel.

Nová web stránka o správnom spôsobe nakladania s odpadom z polystyrénu

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je znižovať množstvo vzniknutého odpadu a snažiť sa o jeho opätovné použitie či recyklovanie. Aj z tohto dôvodu vznikla nová web stránka o spôsobe triedenia a recyklovania polystyrénu – www.recyklujempolystyren.sk, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na správne zaobchádzanie s polystyrénovým odpadom.

Aké sú zdroje polystyrénového odpadu a ako možno tento odpad spracovať? Zákon o odpadoch 79/2015 Z. z  nerieši problematiku EPS a odpadového EPS samostatne, ale v rámci nakladania s plastmi a odpadovými plastmi. Reguluje tri odlišné oblasti týkajúce sa odpadov z plastov a teda aj EPS. 

 1. Vznik odpadového EPS v rámci výroby 
 2. Vznik odpadového EPS v rámci využitia EPS v stavebníctve na zatepľovanie a z demolácií zateplených budov
 3. Vznik odpadového EPS z obalov.

I.Recyklácia odpadového EPS v rámci výroby

 • Odrezky (a podobné odpady), ktoré vznikajú priamo vo výrobe, nemusia byť považované za odpad (podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch), ak sa ich pôvodca/držiteľ nechce zbaviť
 • Spracovatelia využívajú odrezky do opätovného spracovateľského cyklu, najmä pri výrobe EPS pre stavebné účely.
 • Odrezky z EPS dosiek s novým retardérom horenia je možné recyklovať, aj skládkovať.

Staršie EPS a XPS s obsahom HBCDD nemožno recyklovať ani skládkovať, musia sa zneškodňovať ukladaním na skládky odpadov alebo spaľovaním.

II.Recyklácia odpadového EPS zo   stavebníctva

  Odpad z EPS v stavebníctve je stavebný odpad. Vzniká v odlišných procesoch:       

 1. ako odpad (odrezky) pri zatepľovaní     
 2.  z demolácií.
 •  Pôvodcom týchto odpadov je buď investor stavebných prác alebo stavebná firma, ktorá stavebnú činnosť vykonáva (nie výrobca EPS) a o nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom sa musí postarať pôvodca odpadu
 • Zákon o odpadoch ustanovuje povinnosť recyklovať odpady iba v prípade výstavby, údržby, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií (teda nie v prípade iných stavieb).
 • Prípadné vytrieďovanie a recyklácie odpadového EPS zo zatepľovania ide nad rámec povinností vyplývajúcich z platného zákona o odpadoch

II.a  Recyklácia odpadového EPS zo stavebníctva

     Podľa zákona nemusia byť  odpadom (napr. odrezky zo zatepľovania), ak o tom rozhodne súhlasom OÚ,odbor  ŽP

        Vedľajší produkt (§ 2 ods. 4) je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

 • je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci
 • jej ďalšie použitie je zabezpečené
 • môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania
 • vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu
 • jej ďalšie použitie je v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi , ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok
 • spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovenú osobitným predpisom
 • bol udelený súhlas OÚ, odboru životného prostredia
 • Podľa názoru MŽP ČR stavba môže byť považovaná za výrobu a vznik odrezkov je neoddeliteľnou súčasťou tejto výroby

Základom recyklácie však je, aby výrobok neobsahoval nebezpečné látky, ktoré by sa recykláciou aj naďalej rozširovali v životnom prostredí.

 • V stavbeníctve sa do roku 2015 používal na zníženie horenia retardér HBCDD, ktorý bol v rámci tzv. Štokholmskej dohody zaradený medzi perzistentné organické látky.
 • od 1.2016 všetci členovia Združenia EPS SR prešli na výrobu a spracovanie suroviny s iným, ekologickým retardérom horenia – polyFr

II.b   Recyklácia odpadového EPS z z demolácií

 • Odpady z demolácií- vzhľadom k tomu, že využitie aplikácií EPS s HBCDD v rámci zatepľovania s ETICS  začalo vo väčšom rozsahu až po roku 1990 a životnosť týchto tepelných izolácií je min. 50 rokov, možno očakávať väčšie množstvo demolácií EPS s obsahom HBCDD  až po roku 2040.
 • Jediná možnosť využitia týchto odpadov je energetickým využitím alebo najnovšie aj  fyzikálno – chemickou recykláciou v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop

Táto technológia bola zahrnutá do Bazilejského dohovoru UNEP ako najlepšia dostupná recyklačná technológia pre nakladanie s odpadom obsahujúcim HBCDD

III.Recyklácia odpadového EPS z obalov

V sektore obalov je aplikovaný EPS vo forme ľahkých tvaroviek, napr.  ako ochranné obaly pre citlivý tovar, najmä elektronické a elektronické zariadenia. V týchto aplikáciách sa používa EPS bez retardéra horenia, ktorý je odsúhlasený aj pre aplikácie na styk s potravinami.

Tieto odpady EPS je možné spracovávať recykláciou, energeticky a do roku 2024 v SR aj skládkovaním.

 EPS obaly končia v systéme nakladania s komunálnymi odpadmi, či už v zmesovom komunálnom odpade alebo v žltom kontajneri ako vytriedené plasty (katalógové číslo 20 01 39).

 Zodpovednosť za zavedenie a vykonávanie triedeného  zberu zložiek komunálnych odpadov, vrátane plastov,  má obec.

 

Obehové hospodárstvo

EÚ má jasný cieľ a to ísť príkladom celému svetu v rámci ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti.

EPS a životné prostredie

EPS ponúka značné ekologické výhody.

Recyklácia EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov.

PolyStyreneLoop

Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti.

Operation Clean Sweep

EPS SR podporuje medzinárodný projekt Operation Clean Sweep, ktorý je založený na šiestich pilieroch.