Operation Clean Sweep

Medzinárodný zväz ochrany prírody / IUCN / uvádza vo svojej tohtoročnej správe, že v Stredozemnom mori končí v posledných rokoch každoročne 229 tis. ton plastového odpadu. Ak sa problém nebude riešiť, zvýši sa toto množstvo do roku 2040 na 500 tis. ton. Najvyšší "prísun" odpadových plastov vykazuje Egypt s 32,3 % podielom / zrejme prostredníctvom rieky Níl /, nasleduje Turecko s 10,5 % podielom. Špecifickou formou odpadových plastov sú panenské alebo regranulované pelety, granuláty, vločky a prášky s veľkosťou do 5 mm. Tieto sa u producentov balia do 25 kg polyetylénových vriec a následne paletizujú, alebo sa plnia do oktabínov / kartónových krabíc /, big bagov, vyrobených z polypropylénových vlákien, alebo do kovových kontajnerov alebo do autocisterien. Pri všetkých týchto procesoch, ďalej pri preprave k distribútorom a spracovateľom a v čase samotného spracovania môže dochádzať k stratám polymérov, ktoré sa následne prostredníctvom riek dostanú do morí. Podľa štúdie Eunomia z roku 2018 sú pelety druhým najčastejším zdrojom mikroplastu v moriach. A práve na minimalizáciu týchto strát je zacielená iniciatíva OCS. Do nej je zapojených všetkých 52 členov asociácie výrobcov plastov Plastics Europe a ďalší hráči od kompaunderov, cez distribútorov, prepravcov až po výrobcu konkrétnych plastových výrobkov, celkom 700 spoločností, vrátane 5 prístavov.

Program je založený na šiestich pilieroch:

  • Zlepšenie infraštruktúry vo výrobných závodoch z hľadiska prevencie strát.
  • Zavedenie interných postupov na minimalizovanie strát.
  • Školenia k zvýšeniu zodpovednosti zamestnancov.
  • Pravidelné audity.
  • Dodržiavanie právnych predpisov.
  • Zvyšovanie povedomia o zodpovednosť v celom dodávateľskom reťazci.

Dodržiavanie záväzkov bude novo kontrolované nezávislou certifikačnou spoločnosťou od roku 2022. Boli spracované jednotné pokyny na vykazovanie strát. Z dotazníkovej akcie medzi zapojenými členmi Plastics Europe vyplynulo:

- 97 % analyzovalo zdroje potenciálnych strát polymérov vo výrobe, v skladoch a pri nakládke a prijalo opatrenia na zlepšenie.

- 85 % hodnotí prijaté opatrenia ako účinné.

- Všetci zamestnanci absolvovali školenie, avšak len u 61 % je plánované periodické opakovanie.

- 90 % členov plánuje zaradiť systém OCS do svojich certifikovaných systémov ISO 9001 a 14 001.

- 88 % súhlasí s periodickými auditmi nezávislých spoločností.

 

Obehové hospodárstvo

EÚ má jasný cieľ a to ísť príkladom celému svetu v rámci ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti.

EPS a životné prostredie

EPS ponúka značné ekologické výhody.

Recyklácia EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov.

PolyStyreneLoop

Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti.

Operation Clean Sweep

EPS SR podporuje medzinárodný projekt Operation Clean Sweep, ktorý je založený na šiestich pilieroch.